Тарыхый маалымат

      Мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу органды түзүү Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызматтын калыптандышы менен түздөн-түз байланыштуу.

      Биздин өлкөбүз эгемендүүлүккө жетишкенден кийин, тийиштүү түрдө мамлекеттик кызматтын советтик моделин кайрадан уюштуруу, анын уюштуруучулук-укуктук базасын жана иш тажрыйбасын реформалоо зарылдыгы пайда болгон. Буга байланыштуу 1996-жылы - Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик кызматтын негиздери жөнүндө убактылуу жобо, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» Мыйзамы кабыл алынган.

      Мамлекеттик кызматты уюштуруу маселелери Кыргыз Республикасынын Президент Администрациясынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөт Аппаратынын карамагында болгон, ошондой эле министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилерине жүктөлгөн.

      Бирок, чечүчүү роль эң жогору турган жетекчилерге гана таандык болгон, ошондуктан мамлекеттик кызматты уюштуруунун жана кадрларды тандоонун бирдиктүү тутумунун жоктугу мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнө терс таасир тийгизген.

      Жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуусунун натыйжасында 2004-жылы өлкөдөгү кесиптик мамлекеттик кызматты өнүктүрүүгө багытталган «Мамлекеттик кызмат жөнүндө» мыйзамдын жаңы редакциясы кабыл алынган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ««Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу» мыйзамы кабыл алынган.

      Аталган мыйзамдарды кабыл алынышы менен  2004-жылдын 18-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу орган - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги түзүлгөн.

      Аталган органды түзүүнүн максаты – мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мыйзамдарды ишке ашыруу, тактап айтканда, кесиптик мамлекеттик кызматтын жолун жолдоочулугун, туруктуулугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылуу, мамлекеттик кызматка квалификациялуу кадрларды тартуу, мамлекеттик кызматчылар тарабынан өз милдеттерин натыйжалуу жана ак ниети менен аткарууга түрткү берүү, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик кызматты башкаруу боюнча институционалдык иш-чараларды күчөтүү болуп саналат.

      Агенттикке тийиштүү ченемдик укуктук актыларды жана мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон бирдиктүү эрежелерди иштеп чыгуу жана кабыл алуу, жумушка кирүүдө ачыктыкты жана айкындыкты камсыз кылган конкурстук тандоо системасын ишке киргизүү, кадрлардын улуттук резервин түзүү, мамлекеттик кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелерин жөнгө салуу боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      2009-жылы Агенттик Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы деп түзүлгөн. 2012-жылы Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматына муниципалдык кызматтын мыйзам базасын өнүктүрүү боюнча милдеттер жүктөлгөн.

      Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы иштеп жаткан убакыттын ичинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө олуттуу реформалар жүргүзүлүп, төмөнкү чаралар жүзөгө ашырылды:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка конкурстук тандоо системасы;

- мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана жолун жолдоочулугун камсыз кылуу инструменти катары статс-катчылар институту ишке киргизилди;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кирешелерин декларациялоо системасы;

- мамлекеттик программанын жана мамлекеттик заказдын негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун, квалификациясын жогорулатуунун үзгүлтүксүз системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин баалоо системасы;

- муниципалдык кызматчылардын эмгегине акы төлөөнүн жаңы системасы;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу маселелери боюнча эл аралык жана донордук уюмдар менен кызматташуу боюнча байланыштар орнотулду.

      Акыркы 3 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүгө жана реформалоого багытталган 50дөн ашык ченемдик укуктук акт иштелип чыкты. Алар Кыргыз Республикасынын Президентинин тийиштүү жарлыктары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн актылары менен бекитилди.

      Учурдагы талаптарга жараша жаңы ченемдер киргизилип, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору иштелип чыкты. Бул мыйзамдолбоор азыр Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин экинчи окуудагы кароосунда турат.

 

 

Электрондук башкаруу бөлүмү (ЭББ)

 

АРБМСтин негизги максаты - адам ресурстарын башкаруу процесстерин модернизациялоо жана автоматташтыруу жолу менен мамлекеттик кызматты башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат.

АРБМС проектисин ишке ашыруу 

АРБМС проектисин ишке ашыруу алкагында, автоматташтырууга каралган процесстерине баштапкы функционалдык анализ өткөрүлгөн. Бизнес-процесстердин түзүмдүк моделдери жана отчеттордун чыгуучу формалары иштелип чыккан.

Бизнес-процесстерди сүрөттөө үчүн автоматташтыруу процесстерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар каралып чыккан, маалымдама түзүмү түзүлгөн.

Азыркы күндө төмөнкү модулдардын техникалык тапшырмалары иштелип чыккан:

 1. «Уюштуруу түзүмүн башкаруу» модулу;
 2. «Персоналды башкаруу» модулу;
 3. «Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоону башкаруу» модулу;
 4. «Конкурстук тандоону башкаруу»;
 5. «Окутууну жана квалификацияны жогорулатууну башкаруу» модулу;
 6. «Ведомстволук статистикалык отчеттуулук» модулу;
 7. «Киреше жана чыгашаларды декларациялоону башкаруу» модулу.

Жогоруда көрсөтүлгөн бардык модулдардын стандарттык жана стандарттык эмес түрүндөгү отчеттордун шаблондору иштелип чыккан. 

Ошондой эле АРБМС проектисин ишке ашыруунун Жол картасы жана Графиги иштелип чыккан. Проекти иштеп чыгууга алдын ала адамдык, убакыттык жана каржылык эсептөөлөр жүргүзүлгөн.

АРБМСти мындан ары ишке ашыруу үчүн 4-кварталга пландаштырылган иш-чараларга ылайык, мамлекеттик органдардагы маалыматтык-коммуникация технологиялар (МКТ) жана техникалар абалын, байланыш каражаттары менен камсыздуулугун анализдөөнү баштадык. Мамлекеттик органдарга МКТ технологиялар жана коммуникациялык байланыш каражаттары жөнүндө маалыматты берүүсү жөнүндө 2015-жылдын 18-ноябрындагы №04-2/551 каты жөнөтүлгөн.   

 Основной проблемой внедрения ИСУЧР является финансовые ресурсы. Исходя из проведенного аналитического исследования выработаны три основные возможные решения реализации:

 1. Бюджетный проект – реализация проекта, путем выделения финансовых средств из государственного бюджета. В данном случае, из-за больших потребностей финансовых средств, выбирается поэтапная реализация, которая будет продлеваться приблизительно 3 года. Отрицательным моментом является возможное устаревание тех модулей, которые реализованы вначале, до завершения реализации последних модулей и достижения конечных целей;
 2. Донорский проект - реализация проекта за счёт средств одного донора. При поддержке донорских организаций проектирование и разработку модулей ИСУЧР можно запустить одновременно, при этом намного сокращается продолжительность реализации во времени (приблизительно до 1 год 4 месяца), и исключается угроза устаревания системы. В данном случае, при выборе разработчика, желательно отдать приоритеты местным разработчикам, так как проектирование и разработка, дальнейшее сопровождение и модернизация обходится дешевле. При выборе зарубежных разработчиков сопровождение и поддержка системы составит  дополнительные большие финансовые расходы; 
 3. Поэтапный локальный проект – реализация частичных задач проекта по мере решения вопроса финансирования. В данном случае, реализация происходит в зависимости от приоритетности задач. При такой реализации проекта, уровень возможности полноценной интеграции модулей очень низка. Отмечаем, что модули, составляющие ИСУЧР взаимосвязаны, и только при полнофункциональной интеграции всех модулей можно добиться максимального результата от реализации проекта.
 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы:

- жетекчилик өлкөнүн мамлекеттик кызматынын персоналы боюнча шашылыш жана буйрук берүүчү отчеттуулукту кабыл алат;

- кызматчылар АРБМСти башкарууну, персонал тарабынан мамлекеттик кызматты өтөөнү пландаштырууну жана башкарууну жүзөгө ашырышат, жетекчилик үчүн отчеттуулукту түзүшөт.

 

 • Мамлекеттик органдар:

- жетекчилик, анын ичинде статс-катчылар тийиштүү мамлекеттик органдын персоналы боюнча шашылыш жана буйрук берүүчү отчеттуулукту кабыл алат;

- кадр кызматтарынын кызматчылары - тийиштүү мамлекеттик органдын персоналы боюнча маалыматты АРБМСке киргизишет жана аны жаңыртып турушат, структура, штаттык ырааттама жана персонал боюнча буйруктарды жол-жоболоштурушат, кадрдык отчеттуулукту түзүшөт ж.б.;

- мамлекеттик кызматчылар – кызматты өтөөгө байланыштуу ар түрдүү маалыматты алып турушат, алар үчүн белгиленген жетүү укуктарына ылайык, өзүнүн жеке маалыматтарын жаңыртып турушат;

 

 • Тышкы пайдалануучулар:

- Өлкөнүн жарандары мамлекеттик органдардын расмий маалыматына эркин жетүүгө ээ болушат.

            АРБМС – элге ачык жайылтылбаган маалыматты, ошондой эле жетүүгө чектелген маалыматты таратпоо максатында, пайдалануучулардын ар түрдүү категориялары үчүн сакталып жаткан маалыматка жетүү укуктарын бөлүштүрүүнү камсыз кылат.

АРБМСтин автоматташтырылган маалыматтык системасы төмөнкү чакан системалардан турат:

 • «Уюштуруу түзүмүн башкаруу» - мамлекеттик органдардын мамлекеттик кызмат орундарынын, уюштуруу түзүмдөрүнүн жана штаттык ырааттамаларынын маалымдама китепчелерин чыгарууну пландаштыруу жана аны жүргүзүү;
 • «Персоналды башкаруу» - кызматчылардын жеке маалыматтарын жүргүзүү;
 • «Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоону башкаруу» - мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимдери жана ишинин тажрыйбасы ал ээлеген кызмат орунуна ылайык келе тургандыгын текшерүү жана кызматтык өсүшүнүн келечегин аныктоо;
 • «Окутууну жана квалификацияны жогорулатууну башкаруу» - мамлекеттик кызматчылардын потенциалын жогорулатуу үчүн окутуу иш-чараларын пландаштыруу жана жүзөгө ашыруу жөнүндө маалымат;
 • «Кирешелерди жана чыгымдарды, жалпыланган маалыматтарды түзүү» - мамлекеттик кызматчылардын декларацияларын текшерүү жана декларациялоо жөнүндө маалымат;
 • «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын аттестациялоосун башкаруу» - мамлекеттик кызматчынын кесиптик билимдери жана ишинин тажрыйбасы ал ээлеген кызмат орунуна ылайык келе тургандыгын текшерүү;
 • «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын конкурстук тандоосун башкаруу» - бош мамлекеттик кызмат орундарын ээлөө, ошондой эле кадрлардын резервине киргизүү жөнүндө маалымат.

 

Аткарылган иш-чаралар

Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоо

Россиянын гранттык жардамынын алкагында, маалыматтык-талдоо иштери жана өнүктүрүү бөлүмү менен бирге «Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоо» колдонмо программалык камсыздоо (КПК) иштелип чыкты.
       «Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоо» автоматташтырылган маалыматтык система (АМС) Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматында 2015-жылдын III кварталында ишке киргизилет.

Системанын багыты. «Мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоо» автоматташтырылган маалыматтык система төмөнкүлөргө багытталган: маалыматтарды тез иштеп чыгуу, кызматчынын, бөлүмдүн, мамлекеттик органдын планын аткарууну көзөмөлдөө, кызматчынын эмгегин аткарылган иштерге ылайык жана калыс баалоо.

 

Электрондук башкаруу бөлүмү

(720001, Бишкек шаары, Тоголок Молдо көч., 10, №101-каб.)


ФИО

Должность

Телефон

Электрондук почта

Шаршенова Индира Жанусаковна

Бөлүм башчы

62-02-86

isharshenova@mkk.gov.kg

Садирова Барчынай Зайнидиновна

Башкы адис

62-02-86

bsadirova@mkk.gov.kg

Райымбеков Калыйнур Изатбекович

Жетектөөчү адис

62-02-86

isuchr@mkk.gov.kg

Алдаяров Эсен Дамирович

Жетектөөчү адис

62-02-86

isuchr@mkk.gov.kg