Вакансиялар Талас облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Талас райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы
Бөлүм: Социалдык кепилдиктерди төлөө сектору
Кызмат орду: башкы адис
Талаптар:

Талас райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы  Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» мыйзамынынын негизинде бош мамлекеттик административдик кызмат орунуна  конкурс жарыялайт.

1.Социалдык кепилдиктерди төлөө  секторунун  башкы  адиси –1 орун

Кызматтык милдеттери;

-квартал сайын алуучулардын санына талдоо мамлекеттик жөлөкпулдарды акчалай компенсацияларды жана башка социалдык төлөмдөрд дайындоо жана тёлёё жол жобосун ошондой  эле аларды жщзёгё ашыруу броюнча сунуштарды даярдоону жщргщзёт.

өздщк эсептерге таратууну акчалай компенсацияларды тёлёёнщ жана тёлёбёёнщ даярдоону жщргщзёт.

-тёлёмдёрдщ токтотууга тапшырмалар менен реестрлерди даярдоону жщргщзёт.

Байланыштын почта бёлщмщнщн райондук филиалына тапшырмага жана реестрди жиберщщ, белгиленген тартипте баннка алуучулардын эсеби боюнча каражаттарды бёлщштщрщщ ведомстторун берщщ.

Квалификациялык талаптары;

-Кыргыз Республикасынын жараны болуп  саналууга;

-  21 жаштан жаш болбоого;

- КР ченемдик-укуктук актыларын  билщщсщ  зарыл;

-кызматтык милдеттерин аткаруу щчщн зарыл болгон кёлёмдё мамлекеттик жана расмий тилдерди билщщ;

 - Компьютерде иштөө тажрыйбасы болуусу шарт (word, excel);

Кесиптик билимдин деъгээли:

  -экономикалык, финансалык, юридикалык,  гуманитардык  же техникалык тармак боюнча жогорку билим:

Стажы жана иш тажрыйбасы:

 - мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана башка нормативдик – укуктук актыларын билщщсщ;

- Мыйзамдарда каралган учурларда кызматчы ишти жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик тилди билүүгө зарыл.

1.Щй бщлё жана балдарды коргоо бёлщмщнщн  жетектөөчү адиси-1 орун

Кызматтык милдеттери;

-турмуштук оор кырдаалда турган щй бщлёлёрдщ жана балдарды, ошондой эое проблемалуу  жана жайсыз  щй бщлёлёрдщ табуу боюнча иштерди уюштурат.

-баланы жетим  балдар жана ата эненсинин кароосуз  калган балдар  щчщн мекемеге жиберщщ корутундуну даярдайт;

-ата энелик укуктан ажыратуу, ата  энелик укукту чектёё, ата эненлик укуктан ажыртатуусуз баланы алуу тууралуу иштер боюнча сотко материалдарды даярдайт.

-щй бщлё менен жеке иштёё планын баланы коргоо жеке планынын долбоорун иштеп чыгат жана балдар итери боюнча комиссиянын  карап чыгуусуна киргизет, ошондой эле  пдандын аткарыдышын кёзёмёлдёйт.

Квалификациялык талаптары;

- Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналууга;

-  21 жаштан жаш болбоого;

- КР ченемдик –укуктук актыларын билщщсщ зарыл;

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүү.

- Компьютерде иштөө  тажрыйбасы  (Word,ЕхсеL,Интернет).   

 

 

Кесиптик билимдин деъгээли:

- экономикалык, юридикалык,  гуманитардык  техникалык же социалдык тармак боюнча жогорку билим:

 Стажы жана  иш тажрыйбасы:

- иш стажына талаптар коюлбайт

Конкурска катышуу үчүн төмөндөгүдөй документтерди тапшыруу керек;

- бош кызмат орду көрсөтүлгөн өздүк арыз;

- кадрлар боюнча өздүк баракча, сүрөтү (4х6 - 2 даана);

- өмүр баянын (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен);

- резюме;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

      Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды конкурска катыштырууга жол берилбейт.

Конкурска катышуу үчүн керектүү документтерди төмөнкү дарекке жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде саат 9.00 дан 18.00 чейин тапшыруу керек.

 -Бош мамлекеттик админстративдик кызмат орундарына белгиленген функционалдык  милдеттери боюнча толук малыматты Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматынан mkk.gov.kg сайтынан  алсаныздар болот.

Дареги: Талас району, Көк Ой айылы, Ленин көчөсү № 200

Талас райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын имараты.

Маалымат алуу телефондору: 03422 5-86-49  0558 10-37-01 0777 10-36-01

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-11-20 00:00:00
Дата аягы: 2017-12-01 00:00:00