Кыргыз Республикасынын Президентинин
2013-жылдын 30-сентябрындагы
ПЖ N 198 Жарлыгы менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматын өнүктүрүү
СТРАТЕГИЯСЫ

1-глава
Киришүү

 

 1. Акыркы учурда Кыргыз Республикасынын саясий жана социалдык-экономикалык өнүгүүсүндө кыйла өзгөрүүлөр болуп өттү. Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алуу мамлекеттик башкаруу чөйрөсүн өнүктүрүүнүн жаңы контурун белгиледи. Жалпы мамлекеттик маселелерди чечүүдө жарандык коомдун ролун күчөтүү, социалдык багыттанган рыноктук экономикага багыт алуу, коррупцияга каршы күрөшүүгө багыттуулугу жана тышкы дүйнө менен мамилелерди шайкеш келтирүү өлкө үчүн бир катар жаңы чакырыктарды аныктады. Кыргыз Республикасы динамикалык өзгөрүүлөрдүн мезгилин өтүүдө, бул болсо тез жана адекваттуу жооп кайтарууну талап кылат, аны болсо кызматчылардын жогорку кесипкөй аппараты жана алдыңкы башкаруучулук технологияларына ээ кесипкөй жана коррупцияга туруктуу мамлекеттик кызмат гана камсыз кыла алат.
 2. Азыркы иштеп жаткан мамлекеттик кызматтын башкаруу системасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү мамлекеттик кадр саясатын жүргүзүү максатында 2004-жылы мамлекеттик кызмат боюнча Кеңеш, статс-катчылардын институту жана Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги (азыр Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы), ошондой эле мамлекеттик органдардын персоналын башкаруу боюнча бөлүмдөрдүн курамында түзүлгөн. Ушул жылдардын аралыгында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу институту боюнча көптөгөн милдеттер чечилген, бирок иш жүзүндө дагы көптөгөн проблемалар сакталууда.
 3. Мамлекеттик башкаруу системасындагы болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн өңүтүндө Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматында (мындан ары - МКК) кызматты модернизациялоо жүргүзүү боюнча кошумча милдеттер жана өлкөнүн бүткүл мамлекеттик жана муниципалдык кызматын координациялоо үчүн жооптуу органды өнүктүрүүнүн принципиалдуу жаңы стратегиясын кабыл алуу зарылчылыгы келип чыкты.
 4. МККнын өнүктүрүү стратегиясы (мындан ары - Стратегия) Кыргыз Республикасынын Конституциясына, "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматы жөнүндө", "Муниципалдык кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, 2011-жылдын 20-июнундагы N 146 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматын модернизациялоо Концепциясы жөнүндө" Жарлыгына ылайык иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 21-январындагы N 11 "2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы жөнүндө" Жарлыгы менен бекитилген 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын жүзөгө ашырууга багытталган.
 5. Стратегия МКК потенциалын күчөтүүгө мүмкүнчүлүк берет жана калкка сапаттуу кызматтарды көрсөтүү боюнча мамлекеттик башкаруунун жаңы принциптерине өтүүнү камсыз кылууга, транспаренттүүлүккө, ачыктыкка жетишүүнү жана коррупцияга каршы туруунун натыйжалуулугун шарттаган кадрдык чечимдерди кабыл алуунун ченемдерин, механизмдерин, жол-жоболорун жана шаймандарын түзүүгө жөндөмдүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын негизги элементи болушу керек, бул коомдун мамлекеттик башкаруу чөйрөсүн жаңыча түшүнүүгө жана кабылдоосуна алып келет.
 6. Стратегияны жүзөгө ашыруу өлкөнүн өнүгүүсүнүн ички жана тышкы чакырыктарына өз учурунда жана адекваттуу жооп кайтарган мамлекеттин функциясын натыйжалуу аткарууга жөндөмдүү компакттуу жана кесипкөй мамлекеттик аппаратты түзүүгө көмөк көрсөтөт.

2-глава
Кырдаалды талдоо

 1. Мамлекеттик кызмат системасын калыптандыруунун жүрүшүндө мамлекеттик башкаруу чөйрөсүндө бирдиктүү саясатты жүзөгө ашыруу үчүн бир катар чаралар көрүлгөн:

1) мамлекеттик кызматты башкаруу системасынын уюштуруучулук негиздери, мамлекеттик кадр саясатын жөнгө салуу, мамлекеттик органдардын макулдашылган ишин жүзөгө ашыруу боюнча механизмдери түзүлгөн;

2) мамлекеттик кызматтын кадр саясатын түзүүнүн жана аны жүзөгө ашыруунун аныктоочу принциптери менен тийиштүү ченемдик-укуктук базасы ишке киргизилген;

3) мамлекеттик жана муниципалдык кызматты уюштуруу, иштөө жана өнүктүрүү маселелерин жөнгө салууга чакырылган ыйгарым укуктуу орган - МКК аныкталган;

4) мамлекеттик аппараттын туруктуулугунун жана мамлекеттик кызматчылардын социалдык-укуктук корголуусунун кепилдиги болуп чакырылган статс-катчылардын институту түзүлгөн;

5) мамлекеттик кызматка ачыктык жана бирдей жеткиликтүүлүк принцибин камсыз кылуу максатында мамлекеттик кызматтын бош администрациялык кызмат орундарын ээлөөгө конкурстук тандоо ченеми киргизилген;

6) мамлекеттик кызмат орундарынын типологиясы (классификациясы) системалаштырылган, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2013-жылдын 26-июнундагы N 145 "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестрин жана Кыргыз Республикасынын муниципалдык кызмат орундарынын Реестрин бекитүү жөнүндө" Жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестри бекитилген, класстык чендер киргизилген, жүрүш-туруш этикасынын, аттестациялоо өткөрүүнүн негизинде мамлекеттик кызматчылардын ишин баалоого карата талаптар иштелип чыккан.

 1. Бул чаралар мамлекеттик кызматтын кесиптик чөйрө катары жана социалдык-укуктук институт катары иштөө маселелерин жөнгө салуунун негиздерин түптөөгө мүмкүнчүлүк берди. Бир эле маалда МКК мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты, ошондой эле башкаруунун аталган чөйрөсүндө ыйгарым укуктардын теңин МККга өткөрүп берүүсүнө байланыштуу муниципалдык кызматты өркүндөтүүгө багытталган бир катар аракеттерди жүзөгө ашырган.
 2. Башкаруу системасын түзүүдө белгилүү-бир ийгиликтерге карабастан, төмөнкүдөй бир катар проблемалар чечилбеген бойдон калууда:

1) мамлекеттик башкаруунун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кадрдык жактан чабалдыгы. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын белгилүү-бир бөлүгүнүн кесипкөйлүгү, компетенттүүлүгү жана адеп-ахлактык баалуулук багыттамалары коюлган талаптарга толук деңгээлде ылайык келбейт;

2) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жаңы экономикалык, саясий жана социалдык шарттарда алардын функцияларын жүзөгө ашыруу боюнча ишмердигинин жетишсиз натыйжалуулугу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын потенциалын натыйжалуу түзүү, кесиптик такшалуу жана үнөмдүү пайдалануу боюнча негиздүү, максатка багыттуу мамлекеттик кадр саясатынын жоктугу;

3) мамлекеттик органдардын статс-катчыларынын мамлекеттик органды түзүүдө жана туруктуу иштөөсүн камсыз кылууда кабыл алынган аракеттеринин натыйжасыздыгы жана чектелүүлүгү, көбүнчө тармактык оперативдүү иштөө функцияларына багыттануусу;

4) жогорку окуу жайларда адистерди даярдоонун сапатынын деңгээлинин төмөндөшүнүн жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо системасынын натыйжалуулугунун жетишсиздигинин айынан мамлекеттик кызматчылардын компетенттүүлүгүнүн жана кесипкөйлүгүнүн деңгээлинин төмөндөшү;

5) мамлекеттик органдардын статс-катчыларында мамлекеттик органдын өнүктүрүү стратегиясынын жана ыкмаларынын жана белгилүү-бир кызмат орду үчүн тийиштүү квалификациясы бар мамлекеттик кызматчыларды натыйжалуу тандоо системасынын жоктугу. Мындан тышкары, бул жерде мамлекеттик кызматчыларды тандоодо орун алган протекционизм жана регионализм сыяктуу негативдүү көрүнүштү белгилеп кетүү зарыл;

6) мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы коррупциянын жогорку деңгээли. Мамлекеттик кызматчылардын жана алардын тууган-туушкандарынын кирешелери жөнүндө маалыматтарды берүү практикасы киргизилишине карабастан алардын аныктыгын текшерүү жүргүзүү механизмдери менен бекитилбеген ар жылдагы декларациялык өнөктүк декларацияларды формалдуу чогултуу менен гана чектелет.

 1. Муниципалдык кызматтын абалы мамлекеттик кызматка караганда андан да татаал жана кырдаалды талдоо бул чөйрөдө ишти түп-тамырынан жакшыртуу зарылчылыгын көрсөттү.
 2. МКК өзүнө жүктөлгөн функцияларды натыйжалуу аткарууга тоскоол болгон жана мамлекеттик жана муниципалдык башкарууну модернизациялоо боюнча милдеттерди аткарууну чектеген башка проблемалардын арасында төмөнкүлөр белгиленет:

1) МКК узак мезгил бою көбүнчө стратегиялык милдеттерди эмес, оперативдүү милдеттерди чечүүгө багыт алган;

2) МККнын кадр потенциалын бекемдөөгө жана андагы иштиктүү процесстерди оптималдаштырууга муктаждыгы;

3) мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө уюштуруучулук-кадрдык процесстердин иреттүүлүгүн жана бир түрдүүлүгүн камсыз кылууга чакырылган мамлекеттик кызматтын субъекттеринин (мамлекеттик кызмат боюнча Кеңештин, статс-катчылардын, МКК жана мамлекеттик органдардын кадрдык бөлүмдөрүнүн) ортосунда тыгыз өз ара аракеттенүүнүн жетишсиздиги;

4) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын деңгээлинде бирдиктүү кадр саясаты жүзөгө ашыруу, тандоо жол-жоболорун сактоо жана муниципалдык кызматты өтөө принциптеринин механизмдеринин чабалдыгы;

5) мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын мыйзамдык базасын өркүндөтүү боюнча МККнын толук эмес көлөмдө регламенттелген ченем чыгаруу иши.

 1. Натыйжада МКК мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө кадр саясатын түзүүгө жана жүргүзүүгө чакырылган мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга коюлуучу азыркы талаптардан артта калууда.
 2. Жогоруда баяндалган проблемалар мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо үчүн принципиалдуу жаңы милдеттерди аныктайт жана МКК өнүктүрүү үчүн стратегиялык чечимдерди кабыл алуу зарылчылыгын түзөт.

3-глава
Стратегиянын өңүтү жана максаты

 1. Өңүтү: мамлекеттин жана коомдун таламдарына ылайык туруктуу башкаруу механизмдери жана мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты иштеп чыгууну жана жүзөгө ашырууну жана адамдык ресурстарды натыйжалуу башкаруучу жогорку кесипкөй ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган түзүлгөн.
 2. Стратегиянын максаты - өлкөдө болуп жаткан ички жана тышкы процесстердин динамикалуулугу шартында мамлекеттин функциясын жүзөгө ашырууга жөндөмдүү кесипкөй аппаратты түзүүгө багытталган мамлекеттик жана муниципалдык кызматты реформалоо шарттарында кадрдык иштин заманбап башкаруучулук технологияларын киргизүүнүн эсебинен МККнын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу.

4-глава
Приоритеттүү багыттар, милдеттер жана аракеттер

 1. Бул Стратегиянын максаттарына жетишүү МККны өнүктүрүүнүн төмөнкү приоритеттүү багыттарын, милдеттерин жана аракеттерди карайт:

1) модернизациялоо шарттарында мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруу системасын, механизмдерди жана каражаттарды күчөтүү.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу системасынын натыйжалуулугун, мамлекеттик кызмат боюнча Кеңештин, МКК, статс-катчылардын институтун жана мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадр кызматтарынын ишин жөнгө салууну кошо алганда натыйжалуулугун жогорулатуу:

- илимий негиздүүлүк, максатка багыттуулук, туруктуулук, ачыктык жана айкындуулук максатында мамлекеттик кызмат боюнча Кеңештин ишин активдештирүү;

- партиялардын жана мамлекетти башкаруунун башка институттары тарабынан мамлекеттик кызмат боюнча Кеңештин, МКК, статс-катчылардын институтунун ишине саясый таасир көрсөтүүнү төмөндөтүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;

- мамлекеттик органдардын аппараттарынын ишинин стабилдүүлүгүн коргоону жана натыйжалуу менеджмент системасын өнүктүрүүнү камсыз кылуу максатында статс-катчылардын ишин корректирлөө жана күчөтүү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын аппараттарынын ишинин стабилдүүлүгүн коргоону, өнүктүрүүнү жана натыйжалуу менеджмент системасын өнүктүрүүнү камсыз кылуу максатында аппарат жетекчилери ишин корректирлөө жана күчөтүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын дараметин калыптандыруу, кесиптик өнүктүрүү жана сарамжалдуу пайдалануу максатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык бөлүмдөрүнүн ишин кайра түзүү.

Мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашыруу чөйрөсүндө мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын дараметин жогорулатууга көмөк көрсөтүү:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө башкаруунун заманбап жаңы технологияларын ишке киргизүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишинин натыйжалуулугун баалоону киргизүү;

- администрациялык кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар үчүн эмгекке акы төлөөнүн жаңы шарттарын киргизүү;

- мамлекеттик кадр саясатын натыйжалуу жүзөгө ашыруу жагында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо системасын өркүндөтүү;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин материалдык эмес дем берүүнү кошо алганда дем берүүнүн жаңы системасын иштеп чыгуу жана киргизүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын мансабын пландаштыруу жана кызматтык жогорулоонун бирдиктүү системасын ишке киргизүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө кадрлар резервин күчөтүү жана натыйжалуу пайдалануу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды кесиптик жактан өнүктүрүү (даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу) системасын күчөтүү, аны мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын суроо-талаптарына ылайык келтирүү;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык ишин жигердештирүү;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтык ачыктыктын негизинде жарандык коомдун институттары жана башка тараптар менен өз ара аракеттенүүсүнүн кошумча механизмдерин иштеп чыгуу жана мыйзам жактан бекемдөө;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды өз кесипкөй деңгээлин жогорулатууга жүйөлөштүрүү системасын иштеп чыгуу жана киргизүү.

Модернизациялоо шартында мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруу системасынын туруктуулугуна жетишүү:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды башкаруу системасынын туруктуулугуна жетишүү индикаторлорун иштеп чыгуу;

- индикативдүү көрсөткүчтөргө жетишүү боюнча иш-чаралардын пакетин иштеп чыгуу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматта адамдык ресурстарды башкаруунун бирдиктүү маалыматтык системасын ишке киргизүү;

- чечимдерди кабыл алуунун ачыктыгын, айкындуулук, маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана кызматчылардын социалдык жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишин жигердештирүү;

- коомдук контролдоону күчөтүү;

- коомдо мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын позитивдүү кадыр-баркын түзүү;

2) мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоонун максаттарына жана талаптарына ылайык МККнын жаңы уюштуруучулук түзүмүн түзүү жана функцияларды оптималдаштыруу.

Колдо болгондорун оптималдаштыруу, МККнын жаңы функцияларын жана түзүмүн аныктоо:

- МККнын азыркы бар болгон түзүмүнүн иштиктүү процесстерине талдоо жүргүзүү жана өлкөнү өнүктүрүүнүн жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоонун приоритеттүү программаларына ылайык реструктуралаштыруу үчүн негизги параметрлерди иштеп чыгуу;

- жаңы функциялык зоналарды аныктоо жана азыркы социалдык саясий жана экономикалык шарттарда мамлекеттик кадр саясатын натыйжалуу жүзөгө ашырууга жөндөмдүү туруктуу кесипкөй аппараты бар МККнын түзүмүн иштеп чыгуу;

- МККнын курамында белгиленген штаттык сандын чектеринде мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо боюнча бөлүмдү түзүү;

- жер-жерлерде мамлекеттик кадр саясатын жүзөгө ашырууда МККнын аймактык бөлүмдөрүнүн ролун жогорулатуу.

МККнын иштөө системасын жана иш тартибин жаңылоо:

- долбоордук эксперттик топтордун МККнын ишине алардын катышуу мезгилине өз ара аракеттенүүсүн бекемдеген иштөөнүн жаңы системасын ишке киргизүү;

- эки жумушчу режимди уюштуруу: функциялык жана долбоордук. Функциялык режим МККнын кызматтары тарабынан ишке ашырылат, бирок алар башкаруунун тийиштүү методдорун иштеп чыгуу жана аларды ишмердүүлүктүн жаңы объекттерине карата функцияларга, кызматтык нускамаларга көчүрүп киргизүү каралган кыйла өзгөрүүлөрдү жүргүзүлүшү керек. Долбоордук тартип эки деңгээлдүү эксперттик топ тарабынан ишке ашырылат: МККнын жетекчисинин алдындагы эксперттик кеңеш жана жумушчу эксперттик топ, алардын милдети мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоону жүргүзүүнүн методдорун иштеп чыгуу, аналитикалык аппаратты иштеп чыгуу, МККнын кызматкерлерин иштин жаңы формаларына жана ыкмаларына окутуу;

- программалык финансылоого өтүүнү иштеп чыгуу. МККнын жаңы функциялары бюджеттик финансылоо мүмкүнчүлүктөрүнө караганда орчундуу жана кыйла ийкемдүү. Мында мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын жана эксперттердин долбоордук-изилдөөчүлүк иштерине дем берүүнүн кошумча инновациялык механизмдерин кароо жана тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык органдарынын модернизациялоо долбоорлорун финансылоонун альтернативдүү булактарын толуктоо боюнча чараларды көрүү зарыл.

Жаңыланган функциялар, иш тартиби жана башкаруучулук технологиялар менен жаңы түзүмдү натыйжалуу ишке киргизүү жана кадрдык дараметти күчөтүү, МККнын ар бир кызматкеринин жана түзүмдүк бөлүмдүн ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн:

- ушул Стратегияга ылайык милдеттерди аткаруу үчүн МККнын штатын комплекттөө;

- МКК кадрларын тандоо жол-жобосун өркүндөтүү;

- МККнын кызматкерлеринин мансаптык өсүшүнүн системасын түзүү;

- МККнын кызматкерлеринин жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишмердүүлүгүнө баа берүү системасын өркүндөтүү;

- МККнын кызматкерлерине дем берүү системасын иштеп чыгуу;

- МККда насаатчылык системасын киргизүү;

- МККнын персоналынын үзгүлтүксүз кесиптик жактан өсүшүнүн өздүк тармактык системасын түзүү;

- МКК үчүн кадрлар резервин түзүү.

Тышкы чөйрөдө МККнын туруктуулугун камсыз кылуу механизмдерин иштеп чыгуу:

- МКК системасын жана иштөө принцибин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, мамлекеттик кызмат боюнча Кеңеш, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен түзүү;

- мамлекеттик органдардын статс-катчылары жана кадр кызматтары менен МКК ишинин жаңы механизмдерин иштеп чыгуу;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аппарат жетекчилери жана кадрдык кызматтары менен МККнын ишинин жаңы механизмдерин иштеп чыгуу;

- МККнын эл аралык уюмдар менен иштөө механизмин иштеп чыгуу жана киргизүү;

- МККнын жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү;

- МККнын ЖОЖдор менен өз ара аракеттенүү системасын түзүү.

Маалыматтык ачыктыкты камсыз кылуу боюнча МККнын ишин жигердештирүү:

- МККнын PR программасын иштеп чыгуу;

- МККнын веб-сайтын мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функцияларын ишке ашыруусуна, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты, саясий партиялар, жарандык коом менен кайра байланышынын маалымдуулугуна басым жасоо менен кайра форматтоо;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын маселелерин чагылдырган мезгилдүү басылмаларды (газета, журналдар, маалыматтык буклеттер, проспекттер, брошюралар) чыгарууну жөндөө;

- мамлекеттик пландарды ишке ашыруу, финансы ресурстарын пайдалануу, кадрдык иш, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр маселелери боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү жөнүндө ар дайым жаңыланып турган маалыматты камтыган заманбап ведомстволук интернет-сайттарды түзүүгө жана маалыматтык жактан толукталышына көмөк көрсөтүү;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандык коом жана башка тараптар менен өз ара аракеттенүү жөнүндө маалымдоо системасын иштеп чыгуу;

3) мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо процессинде ченемдик-укуктук базаны шайкеш келтирүү.

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматты жана МККнын иш маселелерин жөнгө салуучу ченемдик-укуктук базаны бул Стратегия менен ылайык келтирүү:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматты уюштуруу жана өтөө маселелерин жөнгө салуучу жаңы мыйзамды иштеп чыгуу;

- иштин регламентин, МККнын кызматкерлерине карата квалификациялык талаптарды жана кызматтык нускамаларды өркүндөтүү;

- МККнын, мамлекеттик башкаруу органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жарандык коомдун институттары жана башка тараптар менен өз ара аракеттенүүсүнүн кошумча механизмдерин мыйзамдык жактан бекитүү;

4) модернизациялоону өткөрүүгө мониторинг жүргүзүү жана баа берүү системасын жана келип чыккан проблемаларга жооп кылуу ыкмаларын түзүү.

МККнын мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо жүргүзүү боюнча ишине мониторинг жүргүзүү жана баа берүү системасын жана анын аралыктык натыйжаларына жооп кылуу ыкмаларын түзүү.

Ал үчүн төмөнкүлөр талап кылынат:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоонун натыйжалуулук көрсөткүчтөрүн жана жетишүү ыкмаларын иштеп чыгуу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоону жүргүзүү боюнча маалыматтар базаларынын, булактарынын жана аларды алуу методдорунун системасын түзүү;

- ушул чөйрөдө чектелген жеткиликтүүлүктөгү маалымат берүү маселелерин кошо алганда, мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча талдоо каттарынын, жол-жоболорунун жана регламенттеринин форматтарын иштеп чыгуу;

- мониторинг жүргүзүүнүн жана баа берүүнүн жыйынтыктарына, анын ичинде келип чыгуучу проблемаларга жооп кылуу системасын иштеп чыгуу;

- МКК жөнүндө жаңы Жобого мониторингдин жана баа берүүнүн жүрүшүндө алынган ырасталган маалыматтарга таянуу менен чечимдерди кабыл алуу системасын колдонуу тууралуу ченемди киргизүү;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коюлган максаттарга жана милдеттерге жетишүү натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баа берүү системаларын киргизүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга жана алардын негизинде түзөтүүчү чечимдерди кабыл алууга көмөктөшүү.

5-глава
Күтүлүүчү натыйжалар

 1. Стратегияны ишке ашыруу мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруунун өркүндөтүлгөн системасын түзөт жана төмөнкү натыйжаларга жетишүүгө мүмкүндүк берет:

1) мамлекеттик жана муниципалдык кызмат үчүн натыйжалар:

- натыйжалуу иштеген, кесипкөй кадрлар менен комплекттелген, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө бирдиктүү кадр саясатын жүргүзүү боюнча мамлекеттин функциясын ишке ашыруу үчүн жетиштүү ыйгарым укукка жана потенциалга ээ болгон мамлекеттик органды түзүү;

- мамлекеттик кызматтын укуктук негиздерин жана мамлекеттик кадр саясатын өркүндөтүү боюнча ченем жаратуу ишинин сапатын жогорулатуу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат боюнча мыйзамдарындагы кемчиликтерин жана карама-каршылыктарын жоюу;

- мамлекеттик кызматты модернизациялоо процесстерин координациялоо жана контролдоо маселелеринде МККнын, мамлекеттик кызмат боюнча Кеңештин жана статс-катчылар институтунун натыйжалуу өз ара аракеттенүү механизмдерин жана каражаттарын иштеп чыгуу;

- муниципалдык кызматты модернизациялоо процесстерин координациялоо жана контролдоо маселелеринде МККнын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аппарат жетекчилеринин натыйжалуу өз ара аракеттенүү механизмдерин жана каражаттарын иштеп чыгуу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өтөө ченемдери жана жол-жоболорун оптималдаштыруу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын квалификациясын жогорулатууну жана окутууну башкаруунун туруктуу системасын түзүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга өзүнүн кесиптик деңгээлин жогорулатууга дем берүүнүн туруктуу системасын түзүү;

- жаңы маалыматтык-коммуникациялык системалар жана технологияларды киргизүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын кесипкөйлүк деңгээлин жогорулатуу;

- кадрдык чечимдерди кабыл алуунун жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын корголгонду ачык-айкын механизмдерин иштеп чыгуу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын ишине баа берүүнүн жана аларга дем берүүнү жогорулатуунун натыйжалуу системасын түзүү;

2) мамлекеттик кадр кызматы үчүн натыйжалар:

- МКК тийиштүү укуктук талаада иштеп жатуу;

- МКК мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө мамлекеттик кадр саясатын негизги иштеп чыгуучунун жана координаторунун ролун ийгиликтүү аткаруу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасын башкаруунун натыйжалуу механизмдерин түзүү;

- МККнын штаты жана функцияларын оптималдаштыруу;

- МККнын аппараты кесиптик жактан даярдалган кадрлар менен күчтөндүрүү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка тандоонун, аны өтөөнүн жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды илгерилетүүнүн ачык-айкын системасын түзүү;

- коррупцияга каршы күрөшүү, мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу боюнча иштин деңгээлин жогорулатуу;

- МККнын кадыр-баркын көтөрүү;

3) коом үчүн натыйжалар:

- ачык-айкындуулук, эл бийлигинин органдары, жарандык коом, өкмөттүк эмес уюмдар жана эксперттик коомчулук менен тыгыз өз ара аракеттенүү принциптеринде иштеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматты башкаруунун натыйжалуу системасын түзүү;

- мамлекеттик кызматтын ыйгарым укуктуу органы тиешелүү деңгээлде мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу боюнча милдеттерди камсыз кылуу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоо процесстерине таасир көрсөтүү;

- коомдун МККга болгон ишенимин жогорулатуу.

 1. Жетишилген натыйжалар мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын ишин түп-тамырынан бери жаңы түшүнүүнү жана аны башкаруу механизмдерин өркүндөтүүгө жардам берет, аны менен мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын модернизациялоо, аларды туруктуу жана натыйжалуу өнүктүрүүнү камсыз кылуу маселелери тийиштүү деңгээлде чечилмекчи.
 2. МККнын ишин өркүндөтүүнүн жыйынтыктарынын натыйжалуулук индикатору катары төмөнкү көрсөткүчтөр каралат:

1) мамлекеттик жана муниципалдык кызматта жөнгө салынган система жана иштиктүү процесстер;

2) шайкеш ченемдик укуктук жактан камсыз кылуу;

3) мамлекеттик жана муниципалдык кызматты модернизациялоонун үнөмдүүлүгү;

4) чечимдерди кабыл алуу механизмдеринин жана каражаттарынын ачык-айкындуулугу;

5) мамлекеттик башкаруу системасынын туруктуулугу;

6) мамлекеттик жана муниципалдык кызмат системасында коррупцияга каршы күрөшүүнүн натыйжалуу механизмдеринин болушу;

7) коомдогу кадыр-барк.

6-глава
Стратегияны ишке ашыруу үчүн ресурстар жана мүмкүн болгон тобокелдиктер

 1. Стратегияны ишке ашыруу үчүн төмөнкүдөй категориядагы ресурстар талап кылынат:

1) финансылык ресурстар - ушул Стратегиянын иш-чараларын каржылоо МККнын, башка мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тийиштүү календардык жылга бекитилген бюджетинин чегинде; эл аралык донорлордун жана эл аралык уюмдардын, мамлекеттик кызматчыларды колдоо Фондунун каражаттарынан; тартылган альтернативдүү финансылык ресурстардын (изилдөөнүн жапа окутуунун максатына гранттар, демөөрчүлүк жардам ж.б.) ишке ашырылат;

2) интеллектуалдык жана маалыматтык ресурстардын;

3) эмгек ресурстары - ушул Стратегиянын иш-чаралары Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматын өнүктүрүү Стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар Планына ылайык мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылат, анда алар жооптуу аткаруучулар катары белгиленген.

 1. Стратегияны ишке ашырууда төмөнкүдөй категориядагы тобокелдиктердин келип чыгуу мүмкүндүгү жана тиешелүү алдын ала эскертүүчү иш-аракеттерди иштеп чыгуу зарылдыгы болот:

N

Тобокелдиктер категориясы

Жеңип чыгуу методу

1

Институционалдык тобокелдик: мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин белгилүү бир бөлүгүндө реформалардын зарыл экендигинин түшүнүгү жок болушу жана ушул чөйрөдө жүргүзүлүүчү инновацияларга каршылык көрсөтүү

- мамлекеттик кадр саясатын талкуулоо үчүн кеңири аянтчаны түзүүдө МККнын демилгеси;
- мамлекеттик кадр саясатын модернизациялоо процессинде мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуу деңгээлин күчөтүү;
- мамлекеттик кадр саясатын талкуулоо жана аны модернизациялоо маселелеринде маалыматтык айкындуулук жана жеткиликтүүлүк саясатын колдонуу;
- мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруу жана модернизациялоо маселелери боюнча коомдук ой-пикирге мониторинг жүргүзүү

2

Экономикалык тобокелдик:

 

- экономикалык туруксуздук;

- беренелердин корголгондук принциптерине ылайык каржылоонун туруктуулугун камсыз кылуу;

- жетишсиз каржылоо

- эл аралык уюмдардын каражаттарын кошо алганда, каржылоонун альтернативдүү булактарын тартуу

3

Уюштуруу-технологиялык тобокелдик:

 

- кабыл алынган жол-жоболордун жеткилең эместиги, Стратегияны ченемдик укуктук жактан колдоонун жетишсиздиги;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндө ченем жаратуу ишин оптималдаштыруу;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматтагы кызмат орунда атаандаштардын билим жана кесиптик деңгээлинин төмөндөшү;

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматты өнүктүрүүнүн керектөөлөрүнө ылайык окутуу программаларын өркүндөтүү жана кызматчыларды даярдоонун натыйжалуу методикаларын колдонгон окуу жана уюмдарды колдоо;

- заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологияларды киргизүү жагында артта калуу;

- маалыматтык-коммуникациялык технологиялардын инфратүзүмдөрүн өркүндөтүү жана акырындык менен иш кагаздарын электрондук иш жүргүзүүгө өтүү;

- кадрдык потенциалдын жана адам ресурстары менен камсыз болуунун жетишсиздиги

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын беделин көтөрүү жана кызматчылардын ишине баа берүү системасын киргизүү аркылуу ачык атаандаштыкты камсыз кылуу

7-глава
Ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү

 1. Стратегияны ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү коюлган пландарды аткаруу боюнча жооптуу адамдардын отчетторун жана аралыктык жыйынтыктарга баа берүүнү угуу менен алгач эксперттик кеңеште жана МККнын коллегиясынын жыйналыштарында ишке ашырылат. Кийинки этапта эксперттик баа берүүгө жана андан ары мониторинг жана баа берүү системасын түзүүгө өтөт.
 2. Мониторинг жүргүзүүнүн маалыматтар базасынын негизинде тийиштүү чечимдер, анын ичинде модернизациялоо программасын түзөтүү боюнча тийиштүү чечимдер кабыл алынат.