Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районундагы Момбеков айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: 1. Өзгөчө кырдаалдар боюнча башкы адис, ж.б.
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку  билим (мамлекеттик же муниципалдык башкаруу,  экономика);

 2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актылары жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;

кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;

иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

эмгектин жаңы шарттарына көнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;

ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;

башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу.

 Функциялык милдеттер:

- Табигый  техногендик  жана башака  ёзгёчё кырдаалдардын  алдын алуу  кесепеттерин  жоюу  боюнча иш чараларды  иштеп чыгууну , алардын аткарылышын камсыздоону  уюштурат.

- Айыл Ёкмётщнщн аймагындагы  мекеме- ишканалардын менчигинин тщрщщнё  карабастан  чарба  жщргщзщщчщ  субьекттердин «Жарандык коргоо жана эвакуциялык» комиссияларынын уюштурулушун камсыздайт жана иштёёсщн кёзёмёлдёйт.

- Айыл Ёкмётщнщн аймагындагы  мекеме- ишканалардын  менчигинин тщрщнё  карабастан чараба  жщргщзщщчщ  субьекттердин  ёзгёчё кырдаалдардын алдын алуу кесепеттерин  жоюу  иштерине тийиштщщ техникаларды  даярдоону  уюштурат жана кёзёмёлдёйт.

- Ёзгёчё кырдаалдардын алдын алуу , кесепеттерин жоюу  иштери  боюнча калка ёз убагында  так маалыматы  жеткирилишин камсыздайт.

 

  1. Жаштар боюнча адис:

         1) Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесиптик билим.

         2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

         3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жаштар саясаты жөнүндө», «Дене тарбия жана спорт жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктүү кат алышуу;

командада иштөө;

           - көндүмдөрү:

ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды практикада колдонуу.

 Функциялык  милдеттер:

- Жаштар саясатынын чёйрёсщндёгщ укуктук ченемдик  базаны ёркщндётщщ максатында  айыл Ёкмёттщн деъгээлинде  жаштардын « Коомдук кеъешин, жаштар щчщн, ордолорун» тщзщщгё  кеп кеъештерди  берет жана  тщзщщгё  кёмёктёшёт.

- Жаштардын потенциалын  жогорулатуу максатында  жаштар форумун ёткёрёт, «Лидер жаштар» базасын тщзёт жана  жаштар саясатынын бардык кёрёсткщчтёрщ боюнча статистикалык маалыматтарды топтоп базага  киргизет, ошондой  эле аларга  мониторинг жщргщзёт.

- Жаштар коомдук кеъеши, жаштар щйлёрщ, жаштар ордолору  менен биргеликте жаштар арасында  чылым чегщщгё, баъгиликке каршы  кылмыштуулуктун алдын алуу иш- чараларын ёткёрёт.

- Жаштар саясатын маалыматтык жактан камсыздоо максатында  ёткёрщлгён 

иш- чаралар боюнча маалыматы ай сайын райондук эмгек, миграция  жана  жаштар бёлщмщнё ( атайын формада  берет).  

 Сынакка  катышуу  щчщн  талап кылынуучу  иш кагаздар :  жеке арыз, кадрларды  эсепке алуу боюнча  ёздщк баракча, 3 х4 ёлчёмщндё 2 даана  сщрёт, паспорттун кёчщрмёсщ, билими  тууралуу документтин, эмгек  китепчесинин  кёчщрмёлёрщ

( нотариалдык  тщрдё  же  иштеген  жериндеги  кызматкерлер менен  иш алып баруу  кызматы  тарабынан  кщбёлёндщрщлгён), ёмщр  баян. 

 Документтерди  кабыл алуу  жарыя  жалпыга  маалымдоо  каражаттарында  чыккан  кщндён баштап  10 жумушчу  кщн  ичинде  тёмёндёгщ  дарек  боюнча  кабыл алынат Ноокен району, Момбеков айылы, К. Сейитканов кёч. №54, Момбеков айыл Ёкмётщндё кабыл алынат. тел: (03734) 5-31-08, 0551-11-35-45.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00