Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокен районунун Достук айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: башкы адис
Талаптар:

1) Кесиптик билимдин деңгээли:

-  жогорку билим.

 

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө»,  «Коомдук саламаттык сактоо жөнүндөө», «Маданият жөнүндө» мыйзамдары.

- билгичтиги:

маалыматтыжыйноо, талдоо, системалаштыруужанажалпылоо;

аналитикалыкдокументтердидаярдоо;

тиешелүүчөйрөдөгүата-мекендикжана чет өлкөлүктажрыйбаныталдоожана

практикадаколдонуу;

кесиптештермененнатыйжалуукызматташуу;

иштиктүүсүйлөшүүлөрдүжүргүзүү;

эмгектинжаңышарттарынакөнүү;

- көндүмдөрү:

ченемдикукуктукактыларменеништөөжанаалардытажрыйбадаколдонуу;

иштипландаштыруужанажумушубакытынтуурабөлүштүрүү;

башкаруучулукчечимдердиыкчамжүзөгөашыруу.

 

     Иш милдеттери:

     - социалдык паспорттоштурууну ишке ашырат, үй бүлөнүн жана балдардын укуктары

менен таламдарын коргоо боюнча милдеттерди аткарат;

   -үй бүлөлөрдүн жакырдыгын жана анын себептерин, жардамга муктаждык деңгээлин,

 кирешелер тууралуу маалыматтарды аныктайт;

 -укук коргоо органдары жана билим берүү бөлүмү менен биргеликте жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча өспүрүмдөрдүн инспекторлору менен   биргеликте иш жүргүзөт

 

Адис -экономист-статис (1 бирдик)

 

1) Кесиптикбилимдиндеңгээли:

-экономикалык жогорку билим же орто кесиптик билим.

 

2) Ишстажыжанатажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү:

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик статистика жөнүндө» мыйзамы.

- билгичтиги:

            -жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;

тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана аны

практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттикжана/же расмийтилдердеиштиктүү кат алышуу;

командадаиштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдикукуктукактыларменеништөөжанаалардыпрактикадаколдонуу.

 

Иш милдеттери:

 -алдыдагы жылга жана орточо мөөнөттүү (3жылга) келечекке аймакты

 социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын түзүү үчүн баштапкы 

маалыматтарды даярдоого,

-жергиликтүү коомдоштуктун аймагында жайгашкан уюмдардын, мекемелердин

        жана  ишканалардын иш-аракетинде комплекстүү экономикалык талдоо жүргүзүүгө;

 

Адис –аскердик каттоо бөлүмүнүн инспектору (1 бирдик)

 

1) Кесиптикбилимдиндеңгээли:

- жогорку билим же кесиптик орто билим.

 

2) Ишстажыжанатажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.

 

3) Кесиптиккомпетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдүбилүү:

КыргызРеспубликасынын «КыргызРеспубликасынынжарандарынынжалпыгабирдейаскердикмилдетижөнүндө, аскердикжанаальтернативдиккызматтаржөнүндө» мыйзамы.

- билгичтиги:

жогорутурганжетекчилердинтапшырмаларынсапаттууаткаруу;

документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптаргажооптордусапаттуудаярдоо;

тиешелүүчөйрөдөгүатамекендикжана чет өлкөлүктажрыйбаныталдоожанааны

практикалык иште колдонуу;

кызматтык милдеттерге ылайык өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;

мамлекеттикжана/же расмийтилдердеиштиктүү кат алышуу;

командадаиштөө;

- көндүмдөрү:

ченемдикукуктукактыларменеништөөжанаалардыпрактикадаколдонуу.

 

Иш милдеттери:

     -жарандарды каттоого алуу жана каттоодон чыгара билүүсү;

-жарандарга паспорт берүү жана алмаштыруу үчүн райондук паспорт столго жолдомо

берүүсү;

     -аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын алгачкы каттоосун жүргүзүүгө;

 

 

 

 

Талап кылынуучу иш кагаздары:

 -сынактык  комиссиянын төрагасынын атына арыз;

   -кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасы;

  -паспорттун көчүрмөсү;

   -билими тууратуу документтин (диплом) көчүрмөсү, нотариалдык конторадан

    же иштеген  жеринен тастыкталып;

   -эмгек китепчесинин көчүрмөсү ( нотариалдык конторадан же иштеген

жеринен тастыкталып);

   -4х6 өлчөмүндөгү 2 (даана) сүрөт;

 -өмүр баян;

 

    Документтерди кабыл алуу жарыя чыккан күндөн баштап 10 жумушчу күндүн ичинде кабыл алынарын эскертебиз.

 

Документтер жуманын ишемби жана жекшемби күндөрүнөн сырткары ар күнү

 саат 8-30дан 17-30га чейин айыл өкмөтүнүн уюштуруу иштери дана кадрлар маселелери боюнча бөлүмдө кабыл алынат.

 Достук айыл өкмөтү квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге конкурс  өткөрүүчү күн жана жай кошумча билдирилет.

 

 

 

 

Дареги: Жалал-Абад областы, Ноокен району,

 Шамалды-Сай айылы, Рыскулов  көчөсү

                              Телефондор:(03734) 6-00-00

                                                     (0551) 27-87-75

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00