Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Өзгөчө кырдалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти Кыргыз Республикасынын
Бөлүм:
Кызмат орду: бухгалтердик эсеп боюнча жетектөөчү адис - (1 -орун). Начальник отдела геоинформационных систем - 1ед. г. Ош, Мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси - (1 орун)/.
Талаптар:

Өзгөчө кырдалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаменти Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, бухгалтердик эсеп боюнча жетектөөчү  адис жана мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси  2 ваканттык административдик кызмат орундарына ачык конкурс жарыялайт.

Жалпы квалификациялык талаптар:

Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин; Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын; “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”,  “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө”, “Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө”, “Жарандык коргонуу жөнүндө”,  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн: “2012-жылдын 23-июлундагы № 517 “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы, “2012-жылдын 20-февралындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө” токтомдорун билүүсү;

  1. бухгалтердик эсеп боюнча жетектөөчү адис - (1 -орун)

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

  1. кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: экономика, бухгалтердик эсеп жана аудит, финансы;

2) иш стажы жана тажрыйбасы: - иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү: Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин; “Бухгалтердик эсеп жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын; Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2017-жылдын 29-июнундагы №97-Б  “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту  жүргүзүү боюнча жобону бекитүү жөнүндө” буйругун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин баалоо жана эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтомун;

- билгичтиги:

- (Microsoft Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet” 1 С бухгалтерия”  8,2  версиясындагы ж.б.) компьютердик программалары менен иштөөнү;

- жоопкерчиликтүү,  демилге көтөрүү,  командада иштөө жөндөмү болушу.

  1.  Мониторинг жүргүзүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси - (1 орун)

Коюлуучу квалификациялык талаптар:

1) кесиптик билимдин деңгээли: жогорку билим, төмөндөгү багыттар боюнча: техникалык: архитектура жана курулуш, геодезия жана жерге жайгаштуруу, геология, пайдалуу кен байлыктарды чалгындоо жана кайра иштетүү, техносфералык коопсуздук, гидрометеорология, экология, геофизика жана гидрогеология тармагындагы жогорку инженердик техникалык билим; табият таануу илимдери, өзгөчө кырдаалдарда коргонуу,  физика-математика илимдери; информатика жана эсептөө техникасы;

2) иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт;

3) кесиптик компетенттүүлүгү:

- төмөнкүлөрдү билүү: “Кыйроодон куткаруу кызматтары жана куткаруучулардын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн: 2011-жылдын 17-ноябрындагы № 733 “Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалдардын жиктелиши жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө”, 2012-жылдын 20-февралындагы № 115 “Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жөнүндө” токтомдорун;

- билгичтиги:

- изилдөө технологиялары жана ыкмалары боюнча билими;

- маалыматтарды жыйноо, талдоо, систематизациялоо жана жалпылоо  боюнча билими;

- жоопкерчиликтүү, демилге көтөрүү, командада иштөө жөндөмү болушу зарыл;

Сынакка катышуу үчүн төмөндөгү документтер талап кылынат:

- сынактык комиссиянын төрагасынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрларды катто баракчасы, резюме;

- паспорттун көчүрмөсү (оригиналы сынакка келген маалда көрсөтүлөт);

- жогорку билимин тастыктаган дипломунун (көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлгөн);  

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү (көчүрмөсү нотариустан күбөлөндүрүлгөн);

Документтер жарыя чыккан күндөн 10 жумушчу күндүн ичинде төмөнкү даректе кабыл алынат.

Дареги: Ош шары, Муминова көчөсү-11, 212  кабинет, тел:(03222) 2-16-25

 

 

 

Департамент мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС КР в соответствии с Законом КР “О государственной гражданской службе и муниципальной службе” ” объявляет открытый конкурс на замещение вакантной  административной государственной должности начальника отдела геоинформационных систем.

  1. Начальник отдела геоинформационных систем - 1ед. г. Ош

Квалификационные требования:

- образование – высшее по следующим направлениям: техническое; геодезия и землеустройство; геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых; техносферная безопасность, природообустройство и гидрометеорология, высшее инженерно-техническое образование в сфере экологии, геофизики и гидрогеологии,  естественные науки, защита в ЧС, физико-математические науки, вычислительная техника и информационные технологии.

-- стаж государственной службы и/или муниципальной службы не менее трех лет или стаж работы  в соответствующей профессиональной сфере не менее пяти лет;

-знание общего законодательства, а также законодательства в соответствующей отрасли, законов Кыргызской Республики «О гражданской защите», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О порядке рассмотрения обращений граждан»,постановлений Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Классификации чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в КР»от 17 ноября 2011 года N 733,«О Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики» от 20.02.2012г. №115;

  1. Функциональные обязанности:

- участвует в разработке и обеспечении прогнозных данных, а также в аэровизуальных экспедиционных работах и командировках в зоны чрезвычайных ситуаций;

  • участвует в работе по формированию базы данных чрезвычайных ситуациях и в разработке нормативных и правовых документов;

- планирует и организует работу отдела, обеспечивает исполнение    сотрудниками своих функциональных обязанностей;

- участвует в обеспечении картографической информацией прогнозные и информационные материалы Департамента;

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

Заявление, листок по учету кадров с фотографией, резюме, копии паспорта или документа, удостоверяющего личность, документов, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, о присвоении ученой степени и ученого звания, заверенные нотариально или службами управления персоналом по месту работы,

Для участия в конкурсе всем желающим необходимо представить документы, подшитые в скоросшиватель  не позднее 10 рабочих дней со дня размещения объявления по адресу:     г. Ош ул. Муминова- 11, 2- этаж,  каб. 212,  тел.2-16-25, 7-34-38,  в здании МЧС КР.

Дата проведения конкурса сообщим дополнительно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-10-26 21:55:06
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00