Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак айыл өкмотү
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: Жетектөөчү адис, адис
Талаптар:

Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак  айыл өкмотү муниципалдык  кызматтын төмөндөгү бош кызмат орундарына конкурс жарыялайт:

 

 

Кара-Суу районунун Кызыл-Кыштак  айыл ъкмът\ муниципалдык  кызматтын тъмъндъг\ бош кызмат орундарына конкурс  жарыялайт:

 

  1. Жетектъъч\ адистике – 2 орун:

          1.Жер адиси (жерге жайгаштыруу, айыл чарбасы, турак жай, боюнча жетектъъч\ адис)-1 орун. Жерге жайгаштыруу жана айыл чарба жерлерине тийишт\\ иштерди  ж\рг\зът.

          2.Соц.кызматкер, – 1 орун. Соиалдык маселелерге тийишт\\ болго иштерди ж\рг\зът

  1. Адис – 1 орун:

Социалдык коргоо боюнча адис – 1 орун, Мамлекеттик жълък пул чегер\\ боюнча тийишт\\ иштерди ж\рг\зът.

          III. Аскердик катоо инспекторлугуна – 2 орун : аскерге чакырылуучу жана  аскерге милдет\\лър менен тийишт\\ иштерди ж\рг\зът.

  1. Айыл башчылыгына – 3 орун: Жаёы-Турмуш айылына – 1, Керме-Тоо айылына -1 жана Кызыл-Байрак айылына - 1 айыл башчы. Айылдардагы социалдык жана башка бардык тийишт\\ иштерди ж\рг\зът.

          Жетектөөчү адис, адис,   аскерге катоо инспектору жана айыл башчысына квалификациялык талаптар:

-         кайрадан даярдоодон ъткън\,  атайын орто  же орто билимд\\,

-         жалпы мыйзамдарды, ошондой эле кызматына тийешел\\ тармактардагы мыйзамдарды бил\\ жана документтер менен так иш алып баруу,

-         стажына талап коюлбайт,

          Конкурска катышуу \ч\н, жарыя чыккан к\ндън баштап 15 к\нд\н ичинде Кызыл-Кыштак айыл ъкмът\н\н кеёсесине, (Жаёы-Турмуша айылы Мукумий къчъс\) төмөнкү  документтерди тапшыруу зарыл:

         1.Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз,

         2.Ъзд\к каттоо баракчасы,

         3.Билими жън\ндъ дипломунун, же атестатынын  къч\рмъс\ нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болуусу керек,

         4.Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болуусу керек,

  1. Паспорттун къч\рмъс\,
  2. Резюме,
  3. Ъм\р баяны,

8.Соттолбогону тууралу тактама

Сурап бил\\ \ч\н  телефондор: (03222) 3 92 89,  0554 441 747 электрондук дарек: ао.23@ mail.ru.

 

Квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга конкурстун өтө турган күнү жана орду жөнүндө кошумча билдиребиз. 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-02-22 00:00:00
Дата аягы: 2016-03-09 00:00:00