Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ош облусу Араван районунун Чек-Абад айыл өкмөтү
Бөлүм: Айыл өкмөтү
Кызмат орду: Жетектөөчү адис
Талаптар:

Ош облусу Араван районунун Чек-Абад айыл өкмөтү төмөндөгү бош орунгасынак жарыялайт

 

  1. I. Башкы адис социалдык маселелер боюнча кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

 

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, менеджмент, экономика, айыл чарба жана гуманитардык илимдер чъйръс\ндъг\).

  1. Стажы жана тажрыйбасы:

- мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча \ч жылдан кем эмес иш стаж;

  1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Мамлекеттик тил жън\ндъ», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Муниципалдык кызмат жън\ндъ», «Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ», Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.

-тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Жамааттар жана алардын бирикмелери жън\ндъ», «Кыргыз Республикасында мамлекеттик жълъкп\лдар жън\ндъ», «Калкты иш менен камсыз кылууга къмъктъш\\ жън\ндъ», «Билим бер\\ жън\ндъ»);

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана/же расмий тилди бил\\с\.

 

 

Көндүмдөр:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш ж\рг\з\\ (консультациялар, т\ш\нд\р\\ иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик с\йлъш\\лърд\ ж\рг\з\\.

Ыктуулугу:

-      тиешел\\ тармактагы жергиликт\\ маанидеги маселелерди натыйжалуу чеч\\;

-      аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-      мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;

-      мамлекеттик жана/же расмий тилдерде чыгып съз с\йлъъ жана ишкердик кат алышуу;

-      компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктарды колдоно бил\\. 

 

I.Жетектъъч\ адис салык маселелери боюнча  кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

- каалагандай орто кесиптик билим;.

  1. Стажы жана тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

  1. Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Мамлекеттик тил жън\ндъ», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Муниципалдык кызмат жън\ндъ», «Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ», Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.

- тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ», «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ», «Мамлекеттик сатып алуулар жън\ндъ», «Салыктык эмес тълъмдър жън\ндъ»).

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана/же расмий тилди бил\\с\.

Көндүмдөр:

- жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;

 - жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштъъ.

Ыктуулугу:

-      мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;

-      компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктарды колдоно бил\\. 

 Документтерди кабыл алуу жарыя чыккандан баштап 14 күнгө чейин                Чек-Абад айыл өкмөтүндө дареги: Кочубаев көчөсү 123 кабыл алынат. Сурап билүү телефондору 0(3231)5-60-09

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-03-22 00:00:00
Дата аягы: 2016-04-06 00:00:00