Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Сарай айыл окмоту
Бөлүм: Сарай айыл окмоту
Кызмат орду: Башкы адис - юрист. Башкы адис-Отчет- учет, аренда киреше боюнча 47Жетектоочу адис.
Талаптар:

Кыргыз Республикасынын “Муниципалдык кызмат жонундогу” мыйзамынын негизинде административдик муниципалдык бош орундарына Сарай айыл окмоту сынак жарыялайт.

 

  1. Башкы адис - юрист кызматы боюнча:

 

  • Кесиптик билимдин денгээли:

-толук жогорку кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция чъйръс\ндъг\).

  • Стажы жана иш тажрыйбасы:

-мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги боюнча \ч жылдан кем эмес иш стаж;

  • Кесиптик компетенциясы:

 

Билими:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасы Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: ’’Мамлекеттик тил жън\ндъ”, “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ”, “Муниципалдык кызмат жън\ндъ”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ”, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.)

-тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Жер кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ”, “Аксакалдар соттору жън\ндъ”, “Тынч чогулуштар жън\ндъ”

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана же расмий тилди бил\\с\

 

Кънд\мдър:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

-калк менен натыйжалуу иш ж\рг\з\\ (консультациялар, т\ш\нд\р\\ иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

-аналитикалык документтерди талдоо;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик с\йлъш\\лърд\ ж\рг\з\\.

 

 Ыктуулугу:

-Тиешел\\ тармактагы жергиликт\\ маанидеги маселелерди натыйжалуу чеч\\;

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш 

 ж\з\ндъ колдонуу;

-мамлекеттик жана же расмий тилдерде чыгып съз с\йлъъ жана ишкердик кат алышуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды  

 колдоно бил\\.

    

 

  1. Башкы адис-Отчет- учет, аренда киреше боюнча ФЭБ нун орун басарына

 

  • Кесиптик билиминин денгээли:

          жогорку билим (бухгалтердик эсеп чъйръс\ндъг\);

           

      2)  Стажы жана иш тажрыйбасы:

         -мамлекеттик же муниципалдык кызматта эки жылдан кем эмес иш стаж же адистиги  

          боюнча \ч жылдан кем эмес иш стаж;

     3) Кесиптик компетенциясы:

 

Билими:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасы Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: "Мамлекеттик тил жън\ндъ”, “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ”, “Муниципалдык кызмат жън\ндъ”, “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ”, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.)

-тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды (КР ’’Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ”, “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ”, “Бухгалтердик эсеп жън\ндъ” мыйзамы,  КР Бухгалтердик эсепти уюштуруу жън\ндъ Жобосу)

кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана же расмий тилди бил\\с\.

 

Кънд\мдър:

-жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;

-жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана же расмий тилдерде ишкерлик кат алышуу;

-командада иштъъ.

 

Ыктуулук:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно бил\\.

 

 

  1. Жетектоочу адис (эки бош орунга) -Мамлекеттик сатып алуу боюнча

 

1) Кесиптик билимдин денгээли:

     Жогорку кесиптик билим

2) Стажы жана иш тажрыйбасы:

      стажына талап коюлбайт;

3) Кесиптик компетенциясы:

Билими:

 

-жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасы Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: ’’Мамлекеттик тил жън\ндъ”, “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ”, “Муниципалдык кызмат жън\ндъ”. “Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ”, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типтуу нускама.)

-тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Бухгалтерия жън\ндъ”, “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ”, “Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ”, “Мамлекеттик сатып алуулар жън\ндъ”).

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана же расмий тилди бил\\с\

 

Кънд\мдър:

-маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

-калк менен натыйжалуу иш ж\рг\з\\ (консультациялар, т\ш\нд\р\\ иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

-аналитикалык документтерди талдоо;

-кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик с\йлъш\\лърд\ ж\рг\з\\.

 

Ыктуулугу:

-тиешел\\ тармактагы жергиликт\\ маанидеги маселелерди натыйжалуу чеч\\;

-аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш  

 ж\з\ндъ колдонуу;

-мамлекеттик жана же расмий тилдерде чыгып съз с\йлъъ жана ишкердик кат алышуу;

 -компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно бил\\.

 

Конкурска катышуу учун тъмъндъг\ документтер керектелет:

 - жеке арызы  

- резюме

- ъмур баян

- кадрларды эсепке алуу ъзд\к баракчасы

- фото с\рът\ 2 даана

-паспортунун же инсандыгын к\бълъъч\ башка документинин къч\рмъс\

-соттолбогондугу тууралуу аныктама

-зарыл кесиптик билими, иш стажын жана квалификациясын ырастоочу документтери (эмгек китепчесинин къч\рмъс\, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы жън\ндъ документтеринин къч\рмълър\, алар нотариалдык т\рдъ же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып баруу кызматы тарабынан к\бълънд\р\л\п ырасталышы керек)

Документтерди кабыл алуу: жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 2 жуманын ичинде кабыл алынат.

Дареги: Кара-Суу районуна караштуу Сарай айыл ъкмът\н\н Киров айылындагы С.Мамашов къчъс\.

Маалымат \ч\н тел.: (03232) 6-00-23: Уюлдук тел: +996 776-31-22-21,

Конкурстун ътъ турган к\н\ жана жайы жън\ндъ квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга кошумча билдиребиз.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-05-25 08:47:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00