Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кашкар-Кыштак айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: Финансы экономика болумунун башчысы, Озгочо кырдаалдар боюнча адис
Талаптар:

Кашкар-Кыштак айыл окмотунун жетекчилиги Сизге тъмъндъг\ административдик муниципалдык  бош кызмат ордуна конкурс  ъткър\\гъ уруксат бер\\ё\зд\ суранат:

- Финансы экономика болумунун башчысы- башкы эсепчи – 1 бирдик.

-Озгочо кырдаалдар боюнча адис – 1 бирдик.

Талапкерлерге коюлуучу квалификациялык талаптар:

Финансы экономика бъл\м\н\н башчысы- башкы эсепчи боюнча- мамлекеттик жана же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешел\\ кесиптик чъйръдъ 3 жылдан кем эмес иш стажы талап кылынаарын, жогорку кесиптик билими, финансы экономика бухалтердик эсеп жана аудит

   -Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы Конституциясынын ,» Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъг\», « Муниципалдык кызмат жън\ндъг\», « Финансы-экономика негиздери жън\ндъг\» мыйзамдарын бил\\:

Ъзгъчъ кырдаалдар боюнча адистигине-муниципалдык кызматчылар \ч\н жогорку же болбосо орто кесиптик билими :

    -Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы Конститутциясынын, «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу», «Муниципалдык кызмат жън\ндъг\» мыйзамдарын бил\\, « Граждандык коргонуу жън\ндъ», «Ъзгъчъ кырдаалдар жън\ндъ» Калкты жана аймактарды жаратылыш жана техногендик м\нъздъг\ кырдаалдардан коргоо жън\ндъг\» мыйзамдар.

Конкурска катышуу \ч\н талапкерлер тъмъндъг\ иш кагаздарын тапшыруусу зарыл:

- арыз,

-ъм\р баяны,

- резюме,

-эмгек китепчеси, дипломдун къч\рмълър\ нотариалдык к\бълънд\р\лгън,

-паспорт жана аскердикбилеттин къч\рмъс\,

- 2 даана с\рът( 6х9)

-ъзд\к баракчасы,

-соттолбогон туурасындагы аныктама.

Документтер жарыя гезитке жарыяланган к\ндън баштап эки жума ичинде кабыл алынат.

Конкурстун ътъ турган к\н\ жана дареги жън\ндъ кошумча билдирилет.

 

Кошумча маалымат алуу \ч\н тел: 0772-13-75-48   номерине чалыныз.

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-06-27 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00