Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кара-Суу районундагы Толойкон айыл окмоту
Бөлүм:
Кызмат орду: Башкы адис, Жетектүүчу адис. Аскердик каттоо инспектор.
Талаптар:

Кара-Суу районундагы Толойкон айыл окмоту томондого муниципалдык кызматтын бош кызмат орундарына конкурс жарыялоонун шарттарын макулдашуу учун жонотот.

 

I тикке. 1 орун

 

 • Жер, коммуникация турак жай маселелери боюнча
 • функционалдык милдеттери:
 • жергиликтуу коомдоштуктун аймагындагы турак жай фондусунун абалын изилдъъгъ жана жергиликтуу кенеш учун тиешелуу маалымат даярдоого;
 • турак жай маселелери, анын ичинде турак жай фондун ън\кт\р\\ жана жакыр жарандардын турак жай шартарын жакшыртуу боюнча чечимдердин долбоорлорун даярдоого.
 • айыл чарба жерлерин ижарага бер\\н\н тартиби жън\ндъ сунуштарды киргиз\\.

 

Башкы адистиктерге квалификациялык талаптар:

 

Жогорку билимд\\, Мамлекеттик жана же муниципалдык кызматтагы жыйынды стажы 1 (бир) жылдан кем эмес же болбосо тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 (үч) жылдан кем эмес эмгек стажы. компьютерде word, excel  программаларында иштей бил\\.

 

 1. II. Жетектъъч\ адистике -1 орун :
 2. Салык инспектору ( кирешеле боюнча жетектъъч\ адис)- 1 орун,
 • кирешелер ( салык, жыйымдар ж.б) боюнча иш алып барат.
 • Функционалдык милдеттери:
 • айыл округунун бюджетине тълъмдър\н ъз учурунда т\ш\\с\н контролдоого, салык тълъъч\лърд\н тълъмд\ жана финансылык тартиптерде сактоолору боюнча регулярдуу, анын ичинде турлама текшер\\лърд\ ж\рг\з\\гъ;
 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында тълъмд\к турган финансылык органдарга бер\\ \ч\н айыл ъкмът\н\н бюджетинин киреше бъл\г\н\н кърсътк\чтър\ боюнча зарыл материалдарды даярдоого;
 • Мезгил-мезгили менен (ай сайын, квартал сайын) аймакта белгиленген тълъмд\рд\н бюджеттик т\ш\\с\нъ талдоо ж\рг\з\\гъ жана тиешел\\ сунуш киргиз\\гъ;

 

IIIАскердик  каттоо  инспекторлугуна- 1 орун.

Аскерге милдетт\\лърд\н жана аскерге чакыруучулардын алгачкы каттоосун ж\рг\з\\гъ, аскерге милдетт\\лърд\ жана эсепке алуудан ътпъгън аскерге чакырылууга чейинкилерди аныктайт.

Конкурска катышуу \ч\н, жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 2 жума аралыгына Тълъйкън айыл ъкмът\н\н кеёсесине,  жооптуу катчысынын  кабинетине тъмънк\ документтерди тапшыруу зарыл:

 1. IV. Иш кагаздары боюнча – 1орун.

Аппарат кызматкерлеринин иш кагаздарын ж\рг\з\\ жана жарандардан келип т\шкън арыз даттануулар  боюнча иш ж\рг\зът.

 

 1. Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз
 2. Ъзд\к каттоо баракчасы
 3. Дипломдун къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
 4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ ( нотариалдык жактан к\бъл\нд\р\лгън болушу керек.)
 5. 2 даана с\рът (3х4)
 6. Паспорттун къч\рмъс\
 7. Резюме
 8. Ъм\р баян

Сурап бил\\ \ч\н телефондор (03222) 5-58-26,  (03222) 2-75-42   0770 05 26 69

Квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга конкурстун ътъ  турган жана орду жън\ндъ билдиребиз.

.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-08-19 16:58:57
Дата аягы: 2016-09-02 16:58:57