Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Мырза-Аке айыл окмоту
Бөлүм: социалдык коргоо жана маданий маселелер боюнча
Кызмат орду: жетектоочу адис
Талаптар:

Мырза-Аке айыл  окмоту айыл  социалдык коргоо жана маданий маселелер боюнча жетектоочу адиси вакант кызмат орду  учун конкурс жарыялайт

Функционалдык милдеттери:

- Социалдык жактан тейлъъ маселелери боюнча жарандарды кабыл алууга, алардын проблемаларын чеч\\гъ къмък кърсът\\гъ ;

- Ж\рг\з\лг\н иштер жън\ндъ жылдык жана аралыктык отчетторду ошондой эле \й б\лълърд\н социалдык паспортторун толтуруу жана жетишт\\ камсыз болгон \й б\лълъргъ жана жарандарга кърсът\лгън ар кандай материалдык жардамдар боюнча отчетторду т\з\\гъ; 

- /й б\лълър менен балдарды, эмгекке жарамсыз жалгыз бой жарандарды жана дене т\з\л\ш\ жагынан кемтик адамдарды колдоо боюнча иш чараларды ишке ашыруунун ж\р\ш\ тууралуу жергиликт\\ \з алдынча башкаруунун башчысына, райондук социалдык коргоо башкармалыгына маалымат бер\\гъ ;

- Мамлекеттик женилдиктерди жана балдар пособиелерин, майыптар жана Чернобыль АЭСинин кыйроосунун катышуучулары \ч\н пособиелерди алууга материалдарды социалдык маселелер боюнча комиссиянын бекит\\с\нъ даярдоого жана бер\\гъ ;

 

Квалификациялык  талаптар:

                 - жогорку же болбосо орто кесиптик билим;

               - мамлекеттик жана официалдык тилди бил\\;

              - компьютердик сабаттын болушу;

Талап кылынуучу документтер:

- жеке арыз

- ъзд\к баракчасы – 1 даана;

- 4-6 ълчъмдъг\ с\рът – 2- даана;

- эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (нотариус аркылуу тастыкталган) – 1 даана;

- паспорттун къч\рмъс\ – 1 даана;

- резюме – 1 даана;

- дипломдун къч\рмъс\ (нотариус аркылуу тастыкталган) – 1 даана;

- ъм\р баян – 1 даана;

- соттолбогондугу жън\ндъ аныктама;

 

       Талапкерге тиешел\\ документтерди жарыя гезитке чыккан к\ндън баштап 14 к\нд\н ичинде  Мырза-Аке айыл Ъкмът\нъ тапшырууёуздар зарыл.

 

Дареги:    Мырза-Аке айыл Ъкмът\н\н имараты.  М. Нурбаев. къч. №2

 

Телефон:          0771 03-11-73

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-10-04 16:23:48
Дата аягы: 2016-10-04 16:23:48