Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Тепе-Коргон айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: жетектөөчү адис
Талаптар:

Эки бош жетектөөчү адис салык маселелери боюнча кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

 

  1. Кесиптик билимдин деңгээли:

Жогорку же атайын орто кесиптик билим.

 Стажы жана тажрыйбасы:

- стажына талап коюлбайт;

 Кесиптик компетенциясы:

- жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Мамлекеттик тил жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө», «Муниципалдык кызмат жөнүндө», «Жарандардык кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө», Кыргыз Республикасынын Өкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.

- тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жън\ндъ», «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жън\ндъ», «Мамлекеттик сатып алуулар жън\ндъ», «Салыктык эмес тълъмдър жън\ндъ»).

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана/же расмий тилди бил\\с\.

 Көндүмдөр:

- жогорку турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

- кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;

 - жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана/же расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

- командада иштъъ.

 Ыктуулугу:

  • мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;
  • компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктарды колдоно бил\\.
Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-10-26 16:41:40
Дата аягы: 2016-10-26 16:41:40