Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Озгон райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгы
Бөлүм:
Кызмат орду: инспектор
Талаптар:

Озгон райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча   башкармалыгынын  2 (эки) ваканттык  мамлекеттик административдик кызмат орундарына сынак жарыялайт.

             

1) Озгон райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча   башкармалыгынын  ваканттык мамлекеттик административдик  кызмат ордуна –   инспектор кызмат  ордуна  сынак жарыялайт.

 

            1.Квалификациялык талаптар:

Билими жогорку, ветеринардык врач кесип.

 

2.Иш стажы  боюнча: иш стажы талап кылынбайт.

  1. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

 - КР мыйзамдары “ Ветеринария жън\ндъ, КР айыл чарбасын ън\кт\р\\,

ишкерлерди текшер\\н\н тартиби,

Ыктуулугу:

- жылдык пландын жана алдын ала профилактикалык, эпизоотияга каршы жана диагностикалык иштердин аткарылышы боюнча контроль кылат;

- иш кагаздарын ж\рг\зът жана материалдык жооптуу адам болуп эсептелет.

-ветеринардык мыйзамдын нормативтик актыларын киргиз\\дъ жана иштеп чыгууда катышат;

 -анализ ж\рг\зът эпизоотияга каршы ж\рг\згън иштер боюнча баа берет,мамлекттик инспекцияга тийишт\\ маселени кароо боюнча алып чыгат;

-граждандык коргоо  байланышкан  маселелер боюнча документацияны ж\рг\зът;

Көндүмдөр;

-айлык, кварталдык, жылдык жыйынтыктоочу отчету т\зът жана жетекчилике жылдык эпизоотияга каршы анализди жана салыштырмалуу малдардын жугуштуу оорулары боюнча маалымат берет.

 

-малдардын жана канатуулардын эпизоотиялык  абалынын жугуштуу жана инвазиялык оорулар боюнча туура учет  ж\рг\з\\ боюнча контролдойт;

-Эгерде жогоруда айтылган милдеттерди аткарбаса, анда КР административтик жана уголовный жопкерчилик  мыйзамы менен жооп берет.

- ъз\н алып ж\р\\ жана мамлекеттик кызматчынын этика эрежелерин сактайт.

Райондук башкармалыкта аткарылган иштердин маалыматын даярдайт.

-Ветеринария мыйзамында  кърсът\лгън жана ветеринария тармагында инспекция тарабынан бектилген башка милдеттерди дагы аткарат.

           

Функциональдык милдеттер:

            - райондогу мал жандыктардын жугуштуу ылаёдарына  профилактикалык иш чараларды ж\рг\зът жана ветеринардык-санитардык къзъмъл иштерин уюштурат.

-райондук мамлекеттик ветеринардык башкарманын ветеринардык-санитардык къзъмълдъъ (надзор) иштерин ж\рг\зът: 

     

 

             2) Ъзгън райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча   башкармалыгынын  ваканттык мамлекеттик административдик   кызмат ордуна –  улук  инспектор кызмат ордуна  сынак жарыялайт.

           

1.Квалификациялык талаптар:

Билими жогорку, ветеринардык врач кесип.

2.Иш стажы  боюнча: иш стажы талап кылынбайт.

  1. Кесиптик компетенциялары:

Билими:

 - КР мыйзамдары “ Ветеринария жън\ндъ, КР айыл чарбасын ън\кт\р\\, жеке ишкерлерди текшер\\н\н тартиби,

Ыктуулугу:

-ветеринардык къзъмълдъг\ обьектерге тосколдуксуз кире алат жана къзъмълдъйт;

-жергиликт\\ ъз\н-ъз\ башкаруу органдарынан, жеке ишкерлерден, юридиклык жактардан, мал жандыктардын ылаёдашынын эпизоотиялык абалын аныктоонун зарыл маалыматтарын алат;

-кызмат адамдарына жана физикалык тараптарга ветеринардык талаптарды бузгандыгы тууралуу протокол (акты) т\з\п, аны административдик комиссияга жазана салуу боюнча мыйзамда кърсът\лгън тартипте жънътът;

-айыл аймактагы ветеринардык адистердин жана ветеринардык сервистердин иштерин текшерет;

- Ветеринардык чектъълърд\ жана корантиндик иш чараларды аткарууда талап кылынуучу мамлкеттик къзъмълд\ (надзор) ишке ашырат;

-къзъмълдъ турган обьектерди белгиленген ишкерликтин чъйръс\н каттоону ишке ашырат;

-ветеринардык талапка ылайык белгиленген эркин соодага жана пайдаланууга жараксыз азык т\л\ктърд\ чогултуп залалсыздандыруунун (утилизации) тартибине къзъмълд\ ишке ашырат;

-мал-чарба азык т\л\ктър\н,тоют жана тоюткошулмаларын даярдоону, ънд\р\\н\, ташууну, сатуу жана колдонууга  ветеринардык профилактикалык жана дарылоо каражаттарынын текшер\\н\н жыйынтыгы коркунучтуулугу аныкталса же ВСЭ-н ътпъсъ колдонуга тыюу салат же токтотот.

-ветеринардык –санитардык зарыл чараларды ъткър\\гъ жана ветеринардык талаптын бузулгандыгын калыбына келтир\\гъ кърсътмъ берет;

-мамлекттик ветеринардык статистикалык отчетторду Форма №5, №6 коштоочу документердин кыймылы боюнча белгиленген тартипте т\зът ;

- ъз\н алып ж\р\\ жана мамлекеттик кызматчынын этика эрежелерин сактайт.

 

Көндүмдөр;

-калктын саламаттыгын жана мал жандык менен ъс\мд\ктър д\йнъс\н коргоодо ветеринардык –санитардык, профилактикалык жана фитосанитардык иш чараларды аткарууга къзъмълд\ ишке ашырат;

- юридикалык жеке ишкерлерди атуулдардын мал чарба азык -тъл\ктър\н ънд\р\\дъ,тоют тоют кошулмаларын даярдоодо, кайра иштет\\дъ,сактоодо жана ташууда ветеринардык –санитардык эрежелердин сакталышына къзъмълд\ ишке ашырат

-Област, райондун аймагына адам баласы менен жаныбарларга бирдей коркунучтуу жугуштуу ыландын козогучтарын (возбудител) киришине жол бербъъгъ къзъмълд\\ ишке ашырат;

-жалпы массалык ууланунун кесепетерин жоюуга (къзъмълдъг\ обьектерге байланыштуу) эпидемия, эпизоотия, табыйгый кырсык, экологиялык кокустук ж.б. ъзгъчъ кырдалдын шарттары, адам баласы менен жаныбарлардын ъм\р\ менен коркунучтуу болгондо катышат;

- Жугуштуу ылаёдардын чыгып таркоо себептерин аныктоону ж\рг\зът, тиешел\\ \лг\лър\н (проб) алып лабораториялык изилдъъгъ жънътът;

-айыл аймагынан районго чейинки эпизоотияга каршы иш чаранын (тъмъндън жогору карай) планын иштеп чыгууга катышат;

-Ътъ коркунучтуу жугуштуу ылаё (вспышка) чыкса  РВДЭБ-н кызматкерлери менен биргеликте ылаё чыккан жерге барат;

-Райондук башкармалыкта аткарылган иштердин маалыматын даярдайт.

-Ветеринария мыйзамында  кърсът\лгън жана ветеринария тармагында инспекция тарабынан бектилген башка милдеттерди дагы аткарат.

 

Функциональдык милдеттер:

            - райондогу мал жандыктардын жугуштуу ылаёдарына  профилактикалык иш чараларды ж\рг\зът жана ветеринардык-санитардык къзъмъл иштерин уюштурат.

-райондук мамлекеттик ветеринардык башкарманын ветеринардык-санитардык къзъмълдъъ (надзор) иштерин ж\рг\зът: 

     

Тъмънк\ документтер жарыя чыккан к\ндън баштап 12 күндүн ичинде же 2016-жылдын 26-декабрь күнү саат 10-00гө чейин кабыл алынат:

            - арыз

            - резюме

            - ъзд\к баракча

            - паспортун  къч\рмъс\

             -дипломдун,  эмгек китепчелердин къч\рмълър\ наториалдык жактан 

              тастыкталган.

            - 2 даана 3х4 ълчъм\ндъг\ с\рът

            -соттолбогону тууралуу аныктама               

           

Дареги: Ъзгън шаары, райондук  ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгынын  кеёсеси.  

Байланыш теелфону:  03233-5-31-82.

 

 

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2016-12-15 21:34:05
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00