Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Ноокат райондук Агрардык өнүктүрүү башкармасы
Бөлүм:
Кызмат орду: Жетектөөчү адис
Талаптар:

Ноокат райондук Агрардык өнүктүрүү башкармасы тъмъндъг\ мамлекеттик кызматтын эки бош кызмат ордуна конкурс жарыялайт.

 1. Жетектөөчү адиси 1 бош жана адистик 1 бош кызмат ордуларына:
 2. Кесиптик билиминин деёгээли.
 • Жогорку билими, компьютерде иштей бил\\с\, жогорку уюштуруучулук жъндъмд\\л\г\, айыл чарба тармагын жакшы ъздъшт\ргънд\г\ иш стажына талап коюлбайт.
 1. Кесиптик компетенциясы:

Билими:

 • Жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жън\ндъ”, “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” жана Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама);
 • Кызмат абалына тиешел\\ мыйзамдарды бил\\с\: Жер кодекси.
 • Кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана рамий тилдерди бил\\с\.
 1. Кънд\мдър:
 • Жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
 • Кызматтык милдеттерине ылайык, ъз\н\н ишин натыйжалуу аткаруу;
 • Жогорку оргадардан, мекеме-ишканалардан, айылдык аймактардан жана жеке жарандардан келген ар кандай маанидеги каттарга ъз убагында жооп бер\\;
 • Команда менен иштъъ
 1. Ыктуулук:
 • Мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;
 • Компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программаларды колдоно бил\\ (MS WORD? Excel, интернет ж.б.).

Конкурска катышуу \ч\н талап кылынуучу документтер:

 • Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз.
 • Ъзд\к каттоо баракчасы.
 • Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\ргън болуусу зарыл).
 • Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\ргън болуусу зарыл).
 • Паспорттун къч\рмъс\.
 • Резюме.
 • Ъм\р баян

Юридикалык дарек:

Конкурска катышуучулардын документтери гезит гезит чыккан к\ндън тартып 10 жумушчу к\нд\н аралыгында Ноокат райондук Агрардык ън\кт\р\\ башкармасында кабыл алынат.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-03-13 15:40:02
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00