Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Төлөйкөн айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Жетектөөчү адис-салык жана жыйындар боюнча Аскердик - эсепке алуу столунун инспектору
Талаптар:

 

            Ош облусунун Кара-Суу районуна караштуу Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн төмөндөгү муниципалдык кызматынын бош кызмат орундарына конкурс жарыялоонун шарттарын Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ” мыйзамына ылайык.

 

1 (бош орун).  Жетектөөчү адис-салык жана жыйындар боюнча

Кесиптик билиминин денгээлии:

-Жогорку же орто  кесиптик билим;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

-стажына талап коюлбайт;

Кесиптик компетенциясы:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республиксынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ”, “Мамлекеттик тил жън\ндъ”, “Жарандык кайрылуулардын кароо тартиби жън\ндъ”, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.

-тийишт\\ тармактагы ченемдик  укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Салыктык эмес тълъмдър жън\ндъ”).

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана (же) расмий тилди бил\\с\.

Кън\мдър:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;

-жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана (же)расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-командада иштъъ.

Ыктуулук:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно бил\\.

 

1 (бош орун).  Аскердик - эсепке алуу столунун инспектору

Кесиптик билиминин денгээли:

-Жогорку же орто кесиптик билим;

Стажы жана иш тажрыйбасы:

стажына талап коюлбайт;

Кесиптик компетенциясы:

Билими:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Мамлекеттик тил жън\ндъ”, “Жарандык кайрылуулардын кароо тартиби жън\ндъ”, Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2017-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускама.

-тийишт\\ тармактагы ченемдик  укуктук актыларды (Кыргыз Республикасынын Салык Кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: “Жарандык кайрылуулардын кароо тартиби жън\ндъ”, “Кыргыз Республикасынын жалпыга бирдей аскердик жана альтернативдик кызматтар жън\ндъ” жана “Паспортторду каттоого алуу жана чыгаруу нускамасы”);

-кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана (же) расмий тилди бил\\с\.

Кън\мдър:

жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;

-кызматтык милдеттерине ылайык ъз\н\н ишин натыйжалуу пландоо;

-жарандардын кайрылууларын карап чыгуу жана ал боюнча жоопторду даярдоо;

-мамлекеттик жана (же)расмий тилдерде ишкердик кат алышуу;

-командада иштъъ.

Ыктуулук:

-мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштъъ жана аларды иш ж\з\ндъ колдонуу;

-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно бил\\.

Конкурска катышуу \ч\н, жарыя массалык маалымат каражаттарына жана МКК сайтына чыккан к\ндън баштап 10 жумушчу кун аралыгына Тълъйкън айыл ъкмът\н\н кенцесине, жооптуу катчысынын кабинетине тъмънк\ документтерди тапшыруу зарыл:

 

  1. Конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз
  2. Ъзд\к каттоо баракчасы
  3. Дипломдун къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
  4. Эмгек китепчесинин къч\рмъс\ (нотариалдык жактан к\бълънд\р\лгън болушу керек)
  5. 2 даана с\рът (3х4)
  6. Паспорттун къч\рмъс\
  7. Резюме
  8. Ъм\р баян

 

Сурап бил\\ \ч\н телефондор (3222) 7-74-94  0558 0087 61

Квалификациялык талаптарга жооп берген жарандарга конкурстун ътъ турган жана орду жън\ндъ билдиребиз.

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-03-24 22:38:30
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00