Вакансиялар Ош облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Чон-Алай айыл өкмөтү
Бөлүм:
Кызмат орду: Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы (1 орун).
Талаптар:

Сынак жарыялайт !

 

Чон-Алай айыл өкмөтү  төмөнкү бош кызмат

 орунуна  сынак жарыялайт.

 

Финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы (1 орун).

 

Квалификациялык талаптар:

1.Кесиптик билим деёгээли:

- жогорку билим менеджмент,экономика, финансы чъйръс\ндъг\

 

  1. Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана муниципалдык кызмат стажы же тийишт\\ кесиптик чъйръдъ 3 жылдан кем эмес иш стажы

 

  1. Кесиптик компотентт\\л\г\:

-жалпы ченемдик укуктук актыларды, Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Мамлекеттик тил жън\ндъ», «Жергиликт\\ ъз алдынча башкаруу жън\ндъ», «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жън\ндъ», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жън\ндъ», «Жарандардын кайрылууларын кароо жън\ндъ», «Кыргыз Республикасынын Ъкмът\н\н 2012-жылдын 23-июлундагы № 517 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын ж\рг\з\\ боюнча типт\\ нускаманы бил\\с\»

-тийишт\\ тармактагы ченемдик укуктук актыларды бил\\с\ Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: «Кыргыз Республикасынын Бюджеттитк кодекси», «Бухгалтердик эсеп жън\ндъ», «Мамлекеттик сатып алуулар жън\ндъ», «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жън\ндъ», «Салыктык эмес тълъмдър жън\ндъ»

- жалпы мыйзамдарды ошондой эле тиешел\\ тармактагы мыйзамдарды

- кызматтык милдеттерди аткаруу \ч\н зарыл болгон кълъмдъ мамлекеттик 

   жана расмий тилди бил\\с\.

- кызмат орундарынын милдеттерин аткаруу \ч\н зарыл болгон ълчъмдъ мамлекеттик жана расмий тилди бил\\с\.

 

Билгичтиги:

- маалыматты жыйноо, талдоо, системалоо жана жалпылоо; ишти натыйжалуу пландоо;

- калк менен натыйжалуу иш жүргүзүү (консультациялар, түшүндүрүү иштери, жарандарды угуу жана кабыл алуу);

- аналитикалык документтерди талдоо;

- кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу; ишкердик сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.

- кызматкерлердин алдына так белгиленген милдеттерди коюу жана алардын ишин объективдүү баалоо;

- кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келүүчү көйгөйлүү кырдаалдарды өз убагында табуу жана чечүү.

 

 

Көндүмдөрү:

- тиешелүү тармактагы жергиликтүү маанидеги маселелерди натыйжалуу чечүү;

- аналитикалык жана стратегиялык документтерди иштеп чыгуу;

- мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды иш жүзүндө колдонуу;

- мамлекеттик жана расмий тилдерде чыгып сөз сүйлөө жана ишкердик кат алышуу;

- компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продукттарды колдоно билүү.

- чыр-чатактуу кырдаалдарды жөнгө салуу.

 

 

 

Конкурска катышуу \ч\н керектел\\ч\ документтер.

- Арыз конкурстук комиссиянын търагысынын атына

-Ъм\р баян

- Дипломдон къч\рмъ (нотариалдык к\бълънд\р\лгън)

-Эмгек китепчеден къч\рмъ  (нотариалдык к\бълънд\р\лгън)

-Ъзд\к карточка

- Ъзд\к баракча

 

 

Сынак ъткър\\ боюнча убактысы кошумча жарыяланат.

Дареги Чоё-Алай айыл ъкмът\  Дароот-Коргон айылы.

Документтер Чоё-Алай айыл ъкмът\н\н сынак ъткър\\ боюнча комиссиясына тапшырылат.

 

Чоё-Алай айыл ъкмът\ 

 

Байланыш телефондору          0777  72  44  24

                                                 0773  59  27  22

 

 

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 2017-05-03 21:29:02
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00