Вакансиялар Жалал-Абад облусу
боюнча

Бош кызмат орундун мазмуну
Мамлекеттик орган: Кочкор-Ата шаарынын мэриясы
Бөлүм:
Кызмат орду: башкы адис 2 штаттык бирдик
Талаптар:

Кочкор-Ата шаарынын мэриясы төмөнкүваканттагыадминистративдикмуниципалдык бош кызмат орундарына Кыргыз Республикасынын Мамлекеттикжарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамынын негиизнде СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

 1. Башкыадис-кассир, материалдыкэсепчи(1 штаттыкбирдик)
 2. Башкыадис-патент салыгыбоюнча (1 штаттыкбирдик)

 

Квалификациялыкталаптар:

Башкыадис-кассир, материалдыкэсепчи

 1. Кесиптикбилимдеңгээли:

-жогоркубилим.

 1. Иштажрыйбасы:-мамлекеттикжана/же муниципалдыккызматтагыжыйындыстажы 1 жылдан кем эмес же болбосотиешелүүкесиптикчөйрөдө 3 жылдан кем эмесишстажы.
 2. Кесиптиккомпетенттүүлүгү:КыргызРеспубликасынынжалпымыйзамдарыношондойэле КыргызРеспубликасынынБюджеттиккодексин, КыргызРеспубликасынынбухгалтердик учет жөнүндөмыйзамынкызматтыкмилдеттеринаткарууүчүн зарыл болгонкөлөмдөмамлекеттикжана/же расмийтилдибилүүсү.

Функционалдыкмилдеттери:

-бюджеттикассалыкаткаруунужүргүзүүказначылыктынрегиондукбөлүмдөрүмененкүндөлүкиштердижүргүзүүгө;

-накталайакчалардын, товардыкматериалдыкбаалуулуктардынжананегизгикаражаттардынкирешелеринжаначыгашаларынынэсебинжүргүзүүгөишкеашырылганчарбалыкоперациялардыбухгалтердикэсептинсинтетикалыкжанааналитикалыксчеттордуөзучурундачагылдырууга;

-накталайакчалардыжана так отчеттуулуктагыбланктарды, баалуумуниципалдыккагаздардыкабылалуу, берүүжанасактоожанаалардынсакталуучулугункамсызкылуубоюнчаоперациялардыжүргүзүүгө;

-товардык-материалдыкбаалуулуктардыинвентаризациялоогожанаэсептенчыгарууга, инвентаризациялыктизменижанасалыштыруутизмелеринтүзүүгө, негизгикаражаттардынпредметинетийиштүүинвентардыкномерлердиыйгаруугакатышууга;

-берилгентабелгеылайыкэмгекакыны  эсептөөгө;

-мыйзамдаргаылайыкпенсиялардыпособиелердыэсептөөнүтекшерүүгө;

-бюджеттинкаражаттарынанжанаатайынкаражаттарданэмгекакытөлөөгөэмгекмакулдашууларын (келишимдерин) тариздөөнүнтууралыгынтекшерүүгө;

-талапкылганжеринекөрсөтүүүчүнтейлөөчүмекемелердинкызматкерлеринеэмгекакыжөнүндөмаалыматтардыберүүгө;

 

Башкыадис-патент салыгыбоюнча

Кесиптикбилимдеңгээли:-жогоркубилим.

 1. Иштажрыйбасы:-мамлекеттикжана/же муниципалдыккызматтагыжыйындыстажы 1 жылдан кем эмес же болбосотиешелүүкесиптикчөйрөдө 3 жылдан кем эмесишстажы.
 2. Кесиптиккомпетенттүүлүгү:КыргызРеспубликасынынжалпымыйзамдарыношондойэле КыргызРеспубликасынынсалыккодексин, КыргызРеспубликасынынБюджеттиккодексинкызматтыкмилдеттеринаткарууүчүн зарыл болгонкөлөмдөмамлекеттикжана/же расмийтилдибилүүсү.

Функционалдыкмилдеттери:

-шаардыкКеңештинчечимимененкиргизилгенаймактаколдонулуучужергиликтүү

салыктардынжанажыйымдардынтүшүүсүнүнтүзүлгөндинамикасын, ошондой эле уюмдун, мекеменинжанаишкананынмикроэкономикалыккөрсөткүчтөрүнөнкелипжалпымамлекеттиксалыктарданчегерүүлөрдүжанажергиликтүүбюджеттинкирешесинечегерүүлөрдүнбелгиленгеннормативдеринэскеалуумененжергиликтүүкоомдоштуктунаймагынсоциалдык-экономикалыкөнүктүрүүбожомолунунмаалыматтарыныннегизиндеалдыдагыфинансылыкжылгажанаортомөөнөттүү (үчжылга) келечеккежергиликтүүбюджеттинкирешебөлүгүнтүзүүбоюнчаиштердижүргүзүүгө;

-өзкомпетенциясынынчектериндеКыргызРеспубликасынынсалыкмыйзамдарынаылайыктөлөмдүктартиптибузуучучарбакерсубъекттергечаралардыкөрүүгө;

-бюджеткетөлөмдөрбоюнчакыянаттөлөбөөчүлөрдөнкарыздарды (салыккалдыгын) өндүрүүбоюнчасунушкиргизүүгө;

-жогорутурганфинансылыкоргандаргаберүүүчүнжергиликтүүбюджеттинкирешебөлүгүнүнкөрсөткүчтөрүбоюнча зарыл материалдардыдаярдоого, квартал боюнчабөлүүмененбюджеткетөлөмдөрдүнпланынтүзүүгө, аныаткарууүчүнчарбакерсубъекттергебилдирүүнүкамсызкылууга;

-бюджеттинкирешебөлүктөрүнтүзүүбөлүгүндөбюджеттикпроцесстиначык-айкындыгынкамсызкылуубоюнчачаралардыкөрүүгө;

-бюджеттинкирешебөлүгүбоюнчабелгиленгенфинансылыкотчеттуулуктуөзучурундатүзүүнүжанаберүүнүкамсызкылууга;

-салыксалуумаселелеринжөнгөсалуучученемдик-укуктукактылардытүшүндүрүүжанаколдонуубоюнчаюридикалыкжанажекежактаргаконсультациялыкжардамкөрсөтүүгө;

-кыймылсызмүлксалыгынынаткарылышын, патент салыгынынаткарылышыбоюнчаишжүргүзүүгө;

 

СЫНАКА КАТЫШУУ ΥЧΥН ТАЛАП КЫЛЫНУУЧУ ДОКУМЕНТТЕР:

 1. Өздүк арыз, комиссиянын төрайымынын атына;
 2. Өздүк баракча;
 3. 4х6 өлчөмдөгү сүрөт эки даана;
 4. Резюме;
 5. Өздүгүн күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү (паспорт)
 6. Билими тууралуу документтин көчүрмөсү (нотариалдык тастыкталган же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып бару кызматы тарабынан тастыкталган)
 7. Эмгек китепчесинин көчүрмөсү (бар болсо, нотариалдык тастыкталган же иштеген жериндеги кызматкерлер менен иш алып бару кызматы тарабынан тастыкталган)
 8. Сунуштама кат;
 9. Ден-соолугутууралуу ф 0,86 медициналык тактама;
 10. Талапкердинөз колу менен жазылган өмүр баяны (соттолгондугу же соттолбогондугу жөнүндө маалыматты көрсөтүү менен)

Документтердикабылалуумассалыкмаалыматкаражаттарынажарыяланганкүндөнкийин 10 (он) жумушчу күндүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт.

Кочкор-Ата шаары, Токтогул көчөсү-17.  Кочкор-Ата шаарынын мэриясыныни мараты.

Байланыш телефондор:  (03734) 5-33-63,  0771 41-44-46,adylbekova.d@mail.ru электрондук дарек боюнча.

Квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге конкурс өтүлүүчү күнү жана жайы боюнча билдирилет.

 

Статусу: бош орун
Башталыш дата: 0000-00-00 00:00:00
Дата аягы: 0000-00-00 00:00:00