Жергиликтүү жамааттын уставын кабыл алуудагы ишке ашырылуучу этаптар