Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Убактылуу типтүү жоболору