Кара-Кулжа районунун Чалма айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат” женунде Мыйзамына Ылайык административтик муниципалдык башкы, улук жана кенже кызмат орундарына кадрлар резервин тузуу учун ачык сынак жарыялайт

Башкы кызмат орундары учун (айыл екметунун жооптуу катчы):

—   жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында);                                                       %

—   жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелуу кесиптик чейредегу 5 беш жылдан кем эмес иш стажы.

Улук кызмат орундары учун (финансы-экономика белумунун башчысы, социалдык маселелер боюнча башкы адиси, жер, турак-жай, муниципалдык менчик маселелери боюнча башкы адиси, мал чарбасы жана ветеринария боюнча башкы адиси):

—      жогорку билим (Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында);

—   жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштуу кесиптик чейреде 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кенже кызмат орундары учун (статист-экономист, кирешелер боюнча жетектеечу адис, маалымат алмашуу жана компютердик технологиялар боюнча адис, езгече кырдаалдар боюнча адис, аскердик эсепке алуу столунун кызматкери):

—  жогорку билим же орто кесиптик билим (Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча);

—   иш стажына талап коюлбайт.

 

Конкурска катышуу учун талап кылынуучу документтер (атайын папкада тиркелген):

—     езунун арызы.

—   ездук каттоо баракчасы.

—     дипломдун кечурмесу (нотариустан кубелендурулген).

—   эмгек китепчесинин кечурмесу (нотариустан кубелендурулген).

—   паспорттун кечурмесу

—    резюме (электрондук почтаны керсетуу менен), ездук таржымал (соттолгондугу бар же жок экендиги женунде маалыматты керсетуу менен)

Сынакка катышуучулардын документтери жарыя чыккан кунден баштап 10 кун аралыгында Чалма айыл екметунун конкурстук комиссиясы тарабынан кабыл алынат.

Сурап билуу учун 0773 42 49 83. 0703 371 201 телефонуна кайрылсацыздар болот.