Нарын райондор аралык эмгек жана социалдык =нъгъъ башкармалыгы Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 27-октябрындагы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат» ж=нънд=гъ №125 Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 2-февралындагы «Мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине түзүү жана иш-милдети жөнүндө» № 24 Жарлыгына ылайык Нарын райондор аралык Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын жогорку жана кенже кызмат орундарын ээл==г= кадрдык резервге кабыл алуу үчүн ачык сынак жарыялайт.
Конкурс т=м=нкъ кадамдарды камтыйт:

-сынактын катышуучуларынын документтеринин мамлекеттик кызматчыларга коюлган талаптарга шайкештигин кароо;
-Талапкерлерди компьютерлик тестирл==д=н =тк=ръъ.
-Ащгемелешъъ
Кадрдык резервге киргизүү үчүн талапкерлер төмөнкү квалификациялык талаптарга жооп бериши керек:

Административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн:
-Жогорку билим;
— мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматта бир жылдан кем эмес иш стажы же тиешелүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы.

Административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн:
-Жогорку билим;
— иш стажы талап кылынбайт.

-Улук административдик кызмат орундарына талапкер болгон талапкерлер ъчън тесттик тапшырмаларды тъзъъд= колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси:

-Жалпы Мыйзамдарды билъъ ъчън:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы
2)»Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби ж=нънд=» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
3) «Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
4)Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары ж=нънд=» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
5)Коррупцияга каршы кър=шъъ ж=нънд=» Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген иш кагаздарын жъргъзъъ боюнча типтүү нускама;

Предметтик мыйзамдарды билъъ ъчън:

-«Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик ж=л=кпулдар ж=нънд=»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
-«Калкты иш менен камсыз кылууга к=м=кт=шъъ ж=нънд=» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
-Ден соолугунун мъмкънчълъкт=ръ чектелъъ адамдардын укуктары жана кепилдиктери ж=нънд=»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
-«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили ж=нънд=»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

-Кенже административдик кызмат орундарына талапкер болгон талапкерлер ъчън тесттик тапшырмаларды тъзъъд= колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси:

-Жалпы Мыйзамдарды билъъ ъчън:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы

2) «Мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген иш кагаздарын жъргъзъъ боюнча типтүү нускама;

Предметтик мыйзамдарды билъъ ъчън:

-«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили ж=нънд=»Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
— «Кыргыз Республикасынын Эмгек,социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги ж=нънд=гъ жобосу» Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 15-ноябрындагы № 252 Токтому;

Сынакка катышуу ъчън т=м=нд=гъ документтер талап кылынат:

-Жеке арызы;
-Резюме(электрондук почтаны к=рс=тъъ менен), =мър баяны(сот жообуна тартылбагандыгы ж=нънд= маалымдама)

-Негизги жана кошумча билимин ырастоочу документтеринин мамлекеттик нотариус же акыркы иштеген жери тарабынан къб=л=ндърълг=н к=чърм=л=ръ;

-Кесиптик билимдин дещгээли: Жогорку билим -гуманитардык (философия,саясат таануу,психология,тарых,юриспруденция,журналистика,эл аралык мамилелер,филология,маданият таануу),экономика жана башкаруу (экономика,менеджмент, персоналды башкаруу, бизнести башкаруу, мамлекеттик жана мунипалдык башкаруу,маркетинг) жана коомдук илимдер.

-Эмгек китепчесинин (иш стажысы бар болсо)мамлекеттик нотариус же акыркы иштеген жери тарабынан къб=л=ндърълг=н к=чърм=съ;

-Илимий даражаны жана илимий наамды ыйгаруу ж=нънд= документеринин (бар болсо)мамлекеттик нотариус же акыркы иштеген жери тарабынан къб=л=ндърълг=н к=чърм=л=ръ;

-Папорттун к=чърм=съ ( тъп нускасы сынакка келгенде к=рс=тъл=т);

— Конкурска документтерди кабыл алуу газетага жарыяланган кънд=н тартып 10 кън ичинде кабыл алынат. Конкурска катышуу ъчън документтер делого тиркелип, Нарын шаарындагы Б.Насыров к=ч=съ № 2 –дарегиндеги Нарын райондор аралык Эмгек,социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгына тапшырылууга тийиш.
Сурап билъъ байланыш номер: 0(3522) 5- 04- 76 :
Квалификациялык талаптарга жооп бербеген талапкерлер конкурска чакырылбайт.