Улук кызмат кадрлар резервине киргизүү үчүн квалификациялык талаптар:
1) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажысы 1 жылдын 3 жылга чейин
2) Кесиптик билим деңгээли:
— мамлекеттик муниципалдык башкаруу;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим (философия, политология, психология, тарых,
юриспруденция, реклама жана коом менен байланыштар, журналистика, эл аралык
мамилелер, чыгыш таануу, африка таануу, филология, лингвистика, компьютердик
лингвистика, маданият таануу, диндерди таануу, аймак таануу, теология, америка таануу,
европа таануу, антропология, дене тарбия, спорттун жана ден соолуктун туризми жана
рекреация, укук коргоо иши, кытай таануу, эркин искусство жана илимдер, клиникалык
психология, соттук экспертиза);
— социалдык багыттагы жогорку билим (социология, социалдык иштер, жаштар менен
иштѳѳнү уюштуруу);
— педагогикалык багыттагы жогорку билим (табигый илимий билим берүү, физика
математикалык билим берүү, филологиялык билим берүү, социалдык экономикалык
билим берүү, технологиялык билим берүү, кѳркѳмдүк билим берүү, педогогика, кесиптик
билим берүү);
— саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим (коомдук саламаттыкты сактоо, дарылоо
иши, медициналык профилактикалык иши, фармация, мээрман айым иши, тармактык
врачтар);
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим (экономика, менеджмент,
коммерция, соода иши, бизнес-информатика, логистика, бизнес башкаруу, персоналды
башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, маркетинг);
— айыл чарба багытындагы жогорку билим (агрохимия жана агрожер кыртышын таануу,
агрономия, агроинженерия, зоотехния, ветеринария, балык чарба, айыл чарба
продукцияларын ѳндүрүүнүн жана кайра иштетүүнүн технологиясы, геодезия жана жерге
жайгаштыруу, геодезия жана аралыктык байкаштыруу, жерге жайгаштыруу жана
кадастрлар, геология, чалгындоо жана кендерди иштетүү, колдонмо геология,
геологиялык чалгындоонун технологиясы, тоо иштери, нефти газ иштери);
— архитектура жана курулуш багытындагы жогорку билим (архитектура, архитектуралык
чѳйрѳнүн дизайны, реставрация жана архитектуралык чѳйрѳнү реконструкциялоо, шаар
курулушу, курулуш);
— эсептѳѳ техникасы жана информациялык технологиялар багытындагы жогорку билим
(информатика жана эсептѳѳ техникасы, информациялык система жана технологиялар,
колдонмо информатика, программалык инженерия, интернет технологиялар жана
башкаруу);
— техносфералык коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология
багытындагы жогорку билим (жаратылышты жайгаштыруу жана суу колдонуу,
колдонмо гидрометеорология, техносфералык коопсуздук, аскердик билим берүү,
мотоаткыч аскердин командалык тактикасы, чек ара иши, ѳрт коопсуздугу);
— автоматташтыруу жана башкаруу багытындагы жогорку билим (системалык талдоо
жана башкаруу, техникалык системаны башкаруу, технологиялык процесстерди жана
ѳндүрүштү автоматташтыруу, сапатты башкаруу, мехатроника жана робототехника,
стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана метрология, инноватика, техникалык
физика);
— тейлѳѳ сферасы багытындагы жогорку билим (сервис, туризм, мейманкана иши);
— материал таануу, металлургия жана машина куруу багытындагы жогорку билим
(материал таануу жана материалдардын технологиясы, металлургия, машина куруу,
технологиялык машиналар жана жабдуулар, колдонмо механика);
— маданият жана искусство багытындагы жогорку билим (искусствонун тарыхы жана
теориясы, музыкалык искусство, театралдык искусство, магистр, дизайн, кѳркөм сүрөт
искусствосу, китепкана таануу жана документ жүргүзүү, текстиль жана костюм
искусствосу, басып чыгаруу иштери, реставрация, элдик көркөм маданияты, телевидение,
музеология жана маданий, тарыхый мурастын объекттерин коргоо, искусство таануу,
театр таануу, хореография искусствосунун тарыхы жана теориясы, музыка таануу, кино
таануу, кинооператорлук, кѳркѳм сурѳт искусствосунун тарыхы жана теориясы,
инструменталдык аткаруучулук, вокалдык искусство, дирижерлук кылуу, композиция,
музыкалык эстрада искуствосу, үн режиссурасы, актердук ѳнѳр, режиссура, театралдыкдекорациялык искусство, хореографиялык ѳнѳр хореографиялык режиссура, режиссербалетмейстр, хореографиялык педагогика, дизайн, интерьер жана жабдуулар,
декоративдик-колдонмо искусствосу жана элдик кол ѳнөрчүлүк, монументалдыкдекоративдик искусство, живопись, графика, скульптура, адабият чыгармачылыгы, элдик
көркөм чыгармачылыгы, социалдык-маданият ишмердүүлүгү, китеп иштери, музей иши
жана эстеликтерди коргоо);
— табият таануу илимдери багытындагы жогорку билим (химия, биология, геология,
география, картография жана геоинформатика, гидрометеорология, жер кыртышынын
билими, жаратылышты колдонуу жана экология, биоэкология);
— геодезия жана жерге жайгаштыруу багытындагы жогорку билим (геодезия жана
аралыктык байкаштыруу, жерге жайгаштыруу жана кадастрлар, геология, чалгындоо жана
кендерди иштетүү, колдонмо геология, геологиялык чалгындоонун технологиясы, тоо
иштери, нефти, газ иштери);
— энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим (жылуулук
энергетикасы жана жылуулук техникасы, электроэнергетика жана элекротехника,
электроника жана наноэлектроника, радиотехника, инфокоммуникациялык технологиялар
жана байланыш системасы, электрондук каражаттардын технологиясы жана
конструкциялоосу, транспорттук радиожабдууларды техникалык жактан колдонуу жана
тейлѳѳ);
— материал таануу, металлургия жана машина куруу багытындагы жогорку билим
(материал таануу жана материалдардын технологиясы, металлургия, машина куруу,
технологиялык машиналар жана жабдуулар, колдонмо механика);
— транспорттук техника жана технология багытындагы жогорку билим (жер үстүндөгү
транспорттук-технологиялык машиналар жана комплекстер, транспорттук-технологиялык
машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо, транспорттук процесстердин
технологиясы);
— прибор куруу багытындагы жогорку билим (прибор куруу, биотехникалык системалар
жана технологиялар);
— химиялык технология жана биотехнология багытындагы жогорку билим (химиялык
технология, биотехнология, химия технологиясында жана биохимияда энергия жана
ресурс үнѳмдѳѳчү процесстер, токой ресурстарын кайталап ѳндүрүү жана кайра иштетүү,
токой иштери жана ландшафтык курулуш, жыгач даярдоо жана жыгачты кайра иштетүү
ѳндүрүшүнүн технологиясы);
— азык-түлүк жана керектелүүчү товарлардын технологиясы жана ѳндүрүшү
багытындагы жогорку билим (өсүмдүктөрдөн жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы
жана өндүрүшү, жаныбарлардан жасалуучу азык-түлүктөрдүн технологиясы жана
өндүрүшү, коомдук тамактанууну уюштуруу жана продукциянын технологиясы, тестиль
өндүрүшүндөгү буюмдардын долбоору жана технологиясы, материалдарды көркөмдөп
жасалгалоонун технологиясы, полиграфиялык жана таңгактоо
өндүрүшүнүн технологиясы, жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана
конструкциялоо);
— физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика багытындагы
жогорку билим (математика, колдонмо математика жана информатика, маалымат
технологиялары, физика, радиофизика, фундаменталдык информатика жана
информациялык технологиялар, информациялык системаларды математикалык камсыздоо
жана администрациялоо).
3) Төмөндөгү мыйзамдарды билүүсү зарыл:
Жалпы тестирлөө:
— Кыргыз Республикасынын Конституциясы
— КР “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”
Мыйзамы
— КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы
— Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү
боюнча Типтүү нускама”
— Кыргыз Республикасынын Президентинин 31-майындагы №171 жарлыгы менен
бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык
кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын этикасынын
кодекси
Предметтик тестирлөө:
— КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамы — 2021-жылдын 20-октябры № 123
— КР “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” Мыйзамы — 2004-
жылдын 2-апрели N 54
— КР “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” Мыйзамы — 2007-
жылдын 4-майы N 67
— КР “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө” Мыйзамы — 2009-
жылдын 31-июлу N 256
— КР “Кыргыз Республикасында инвестициялар жөнүндө” Мыйзамы — 2003-
жылдын 27-марты N 66
— КР “Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик
милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө”
Мыйзамы — 2009-жылдын 9-февралы N 43
— КР 2000-жылдын 21-январындагы N 36 «Дене тарбия жана спорт жөнүндө»
Мыйзамы
— КР Салык кодекси
— КР 2019-жылдын 8-июлундагы № 82 «Расмий статистика жөнүндө” Мыйзамы
— 2012-жылдын 8-августундагы N 153 «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»
Мыйзамы
4) Иш билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
эмгектин жаңы шарттарына көнүү;
— көндүмдөрү:
ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлүштүрүү;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзѳгѳ ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык продуктыларды
колдоно билүү.
Конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси:
1. жеке арыз;
2. кадрларды эсепке алуу баракчасы, өмүр баян (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндөгү маалыматтарды көрсөтүү менен), резюме, 3*4
өлчөмүндөгү фотосүрөт;
2. паспорттун көчүрмөсү;
3. тиешелүү адистик боюнча жогорку билимин, иш стажы жана
квалификациясын аныктаган документтер (нотариалдык жактан же иштеген
жери боюнча персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан
күбөлөндүрүлгөн эмгек китепчесинин, жогорку билими жөнүндө,
квалификациясын жогорулатуу жөнүндө документтердин, окумуштуулук
даражасы жана окумуштуулук наамы тууралу дипломдорунун көчүрмөсү);
4. сунуштама каттар кошумча тиркеме катары тиркелсе да болот;
жөнөткөн документтери жана маалыматтары белгиленген тартипке
жооп бербеген жарандар конкурска катышпайт.
 Документтерди жарыя чыккан күндөн тартып он календарлык күндүн ичинде
(2024-жылдын 28-июну саат 18:30 га чейин) Нарын шаары, Ленин көчөсү № 74
дарегине Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын кадр маселелерине
тапшыруу керек тел: 03522 5-14-18