Нарын шаардык мэриясы башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундарына кадрлар резервин тузуу учун ачык конкурс жарыялайт.

Башкы административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы мыйзамдар:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын Министирлер Кабинети жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын «Эмгек Кодекси»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө»;
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө»;
9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Улук административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы мыйзамдар

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө»;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө»;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө»;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө»;
6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы мыйзамдарды:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жонундо” Мыйзамын;

Санариптик компетенттуулукко ээ болуу жаатында муниципалдык кызматчыларга коюлуучу квалификациялык талаптар

Компьютерде жана мобилдуу жабдууларда иштоо.
Ыктуулугу:
— текст, графика жана таблица турундогу редакторлор менен иштоо;
— файлдарды жана папкаларды тузуу жана иштоо (кайрадан ат коюу, кочуруу, кыймылдатуу, жок кылуу жана калыбына келтируу);
— сырттагы перифериялык жабдууларды кошуу;
— дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин тузуу);
Компьютердик жана социалдык туйундорундо иштоо: маалыматты издоо, алмашуу жана сактоо (Интернет, эл.почта ж.б.);
Ыктуулугу:
— электрондук каттарды алуу жана жонотуу;
— издоо системаларын пайдалануу;
— ар турдуу браузерлер менен иштоо.
Кызматтык этика ченемдерин эске алуу менен социалдык туйундордо бири-бирине сыпайы мамиле менен аракеттенуу.
Маалыматтардын чон колому менен иш жургузуу: жаны маалыматты тузуу жана иштеп чыгуу.
Ыктуулугу:
— маалыматтын озгорушунун жогорку ылдамдыгы жана ар турдуу болуу шартында маалыматтык базалар менен иш жургузуу;
— статистикалык маалыматтарга талдоо жургузуу жана натыйжалуу чечимдерди кабыл алууга колдоо корсотуу учун маалыматты жаратуу;
— файлдардын олчомун кысуу жана маалыматтардын чон коломун жонотуу/кабыл алуу.
Маалыматтарды жана билдируулорду корсотуу.
Билими жана ыктуулугу:
— презентацияларды уюштуруу;
— эсептоолор менен байланыштуу сан турундогу маалыматтар менен иштоо;
— маалыматтарды таблица, диаграмма жана график турундо корсотуу.
Колдонмо программалык продуктылардан жана сервистерден пайдалануу.
Ыктуулугу:
— КРдин мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларынан пайдалануу;
— Веб-конференц-байланышты уюштуруу боюнча тиркемелерден пайдалануу;
— видеоматериалдарды сактоо, жеткируу жана корсотуу учун веб-тиркемелерди колдонуу.
Текстке тузотуу киргизуу жана аны редакциялоо.
Уюштуруу техникасы менен иштоо боюнча ыктуулугу:
— кочурмо аппараттары;
— принтер;
— сканер;
— проектор жана интерактивдуу тактай;
— факс.
Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар чойросундогу мамлекеттик саясатты жана ченемдик укуктук актыларды билуу.
«Санарип Кыргызстан 2019-2023» санариптик транформациялоо концепциясынын негизги жоболорун жана мыйзамдарын билуу:
— электрондук башкаруу жонундо;
— электрондук колтамга жонундо;
— жеке муноздогу маалымат жонундо.
Маалыматтык коопсуздук.
Ыктуулугу:
— вируска каршы программаларды колдонуу;
— шифр коюу аркылуу маалыматтык системаларды жана маалыматтарды коргоо;
— логин жана пароль коюу.
Компьютерде иштоодо маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.

Нарын шаардык мэриясынын башкы администравдик кызмат ордуна
коюлуучу квалификациялык талаптар (Б-Б) 1шт

1. Кесиптик билимдин денгээли:
— гуманитардык багыттагы жогорку билим (философия, политология, психология, тарых, юриспруденция, журналистика, эл аралык мамилелер, чыгыш таануу, филология, дене тарбия, спорт, туризм);
— социалдык багыттагы жогорку билим (социология, социалдык иштер, жаштар менен иштоону уюштуруу);
— педагогикалык багыттагы жогорку билим;
— саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим (экономика, менеджмент, коммерция, соода иши, бизнес информатика, логистика, бизнес башкаруу, персоналдарды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу);
— айыл чарба багытындагы жогорку билим (агрономия, агроинжинерия, зоотехния, ветеринария, айыл чарба продукцияларын ондуруунун жана кайра иштетуунун технологиясы, жерге жайгаштыруу, геология);
— архитехтура жана курулуш багытындагы жогорку билим;
— эсептоо техникасы жана информациялык технологиялар багытындагы жогорку билим (информатика жана эсептоо техникасы, информациялык система жана технологиялар, интернет технологиялар жана башкаруу).
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тиешелуу тармактык багыты боюнча тиешелуу кесиптик чойродогу 5 жылдан кем эмес иш стажы;
3. Кесиптик компетенттуулугу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелуу тармактагы мыйзамдарды:
Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу» Мыйзамы. Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамы.
Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексин, Кыргыз Республикасынын +кмотунун 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча типтуу нускамасын” жана тейлоосуно жараша негизги ченемдик укуктук актыларды билуусу зарыл.

Нарын шаардык мэриясынын улук кызмат орундары

1) Кесиптик билимдин денгээли:
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
— айыл чарба багытындагы жогорку билим;
— архитехтура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
— табият таануу илимдери багытындагы жогорку билим;
— энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
— башкаруу багыттагы жогорку билим ;
— саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим
— педагогикалык багыттагы жогорку;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим ;
— социалдык багыттагы жогорку билим;
— маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштуу кесиптик чойродо 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3. Кесиптик компетенциялары:
— томонкулорду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелуу тармактагы мыйзамдарды:
— Кыргыз Республикасынын Бюджет, Салык, Жер, Турак жай Уй було, Балдар кодекстерин;
Кыргыз Республикасынын «Мулкко муниципалдык менчик жонундо”, “Айлана-чойрону коргоо жонундо”, “Мамлекеттик сатып алуулар жонундо”, “Шаар куруу жана архитектура жонундо” Мыйзамдарын- Кыргыз Республикасынын «Ичуучу суу жонундо», «Жарандык коргонуу жонундо», «Автомобиль транспорту жонундо», «Ветеринария жонундо» Мыйзамдарын
— «Салыктык эмес толомдор жонундо», “Мамлекеттик статистика жонундо”,
“Тынч чогулуштар жонундо”, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетуу жонундо, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жонундо”, “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жонундо” Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын +кмотунун 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча типтуу нускаманы”.
— Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик пособиелер боюнча», «Коомдук саламаттыкты сактоо жонундо», «Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо жонундо». “Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд жонундо” , «Билим беруу жонундо» “Мугалимдин статусу жонундо” — Кыргыз Республикасынын «Дене тарбия жана спорт жонундо», «Мамлекеттик тил жонундо», «Маданият жонундо», “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жонундо”
кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон коломдо мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билуу;
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелуу чойродогу ата-мекендик жана чет олколук тажрыйбаны талдоо жана практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктуу суйлошуулорду жургузуу;
эмгектин жаны шарттарына конуу;
— кондумдору:
ченемдик укуктук актылар менен иштоо жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура болуштуруу;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузого ашыруу;
Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектуу программалык продуктуларды колдоно билуу.

Нарын шаардык мэриясынын кенже административдик кызмат ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар

1) Кесиптик билимдин денгээли:
— экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
— айыл чарба багытындагы жогорку билим;
— архитехтура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
— табият таануу илимдери багытындагы жогорку билим;
— энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
— башкаруу багыттагы жогорку билим ;
— саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим
— педагогикалык багыттагы жогорку;
— гуманитардык багыттагы жогорку билим ;
— социалдык багыттагы жогорку билим;
— маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелуу тармактагы мыйзамдарды:
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетуу жонундо”, «Массалык маалымат каражаттары жонундо», “Мамлекеттик тил жонундо” ““Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жонундо”, “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жонундо” Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын +кмотунун 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча” типтуу нускаманы,  Кыргыз Республикасынын Жер, Турак жай кодекстерин, Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жонундо», “Шаар куруу жана архитектура жонундо”, «Мулкко муниципалдык менчик жонундо” Мыйзамдарын жана тейлоосуно жараша негизги ченемдик укуктук актыларды.