Ноокат районунун Он Эки Бел айыл өкмөтү улук жана кенже кызмат орундарына
кадрлар резервин түзүү үчүн ачык конкурс жарыялайт.
Улук топтогу административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы ;
2. Кыргыз республикасынын Мыйзамы “ Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат жөнундө” ;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “ Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
жөнундө”;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “ Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары жөнундө” ;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “ Корупцияга карщы аракеттенүү жөнундө”;
6. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасынын иш кагаздарын жургүзүү боюнча типтүү
нускама.
Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары үчүн жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жөнундө ” Мыйзамы ;
Санариптик компененттүүлүккө ээ болуу жаатында муниципалдык кызматчыларга
коюлуучу талаптар
Компьютерде жана мобилдүү жабдууларда иштөө.
Ыктуулугу :
-текст , графика жана таблица турүндөгү редакторлор менен иштөө;
-файлдарды жана папкаларды түзүү жана иштөө (кайрадан ат коюу , көчүрүү , кыймылдатуу
,жок кылүү жана калыбына келтирүү );
-сырттагы перифериялык жабдууларды кошуу;
-дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин түзүү);
Комьютердик жана социалдык түйундөрүндө иштөө:маалыматты издөө, алмашуу жана
сактоо (интернет, элпочта ж.б) ;
Ыктылуугу :
-электрондук каттарды алуу жана жөнөтүү;
-издөө системаларын папйдалануу ;
-ар түрдүү браузерлер менен иштөө;
Кызматтык этика ченемдерин эске алуу менен социалдык түйундөрдө бири-бирине сыпайы
мамиле менен аракеттенүү.
Маалыматтардын чон көлөмү менен иш жүргүзүү :жана маалыматты түзүү жана иштеп
чыгуу.
Ыктылуугу:
-маалыматтын өзгөрүшүнүн жогору ылдамдыгы жана ар түрдүү болуу шартында
маалыматтык базалар менен иш жүргүзүү;
-статистикалык маалыматтарга талдоо жүргүзүү жана натыйжалуу чечимдерди кабыл
алууга колдоо көрсөтүү үчун маалыматты жаратуу;
Файлдардын өлчөмүн кысуу жана маалыматтардын чон көлөмүнжөнөтүү /кабыл алуу .
Маалыматтарды жана билдирүүлөрдү көрсөтүү.
Билими жана ыктылуугу:
-презентацияларды уюштуруу ;
-эсептөөлөр менен байланыштуу сан түрүндөгү маалыматтар менен иштөө;
-маалыматтарды таблица ,диаграмма жана график түрүндө көрсөтүү.
Колдонмо программалык продуктылардан жана сервистерден пайдалануу.
Ыктуулугу :
-КРдин мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларынан пайдалануу ;
-Веб –конференц-байланышты уюштуруу боюнча тиркемелерден пайдалануу ;
-видеоматериалдарды сактоо ,жеткирүү жана көрсөтүү үчүн вебтиркемелерди колдонуу;
Текстке тузөтүү киргизүүжана аны редакциялоо.
Уюштуруу техникасы менен менен иштөө боюнча ыктуулугу:
-көчүрмө аппараттары ;
-принтер;
-сканер;
-проектор жана интерактивдүү тактай;
-факс.
Маалыматтык –комуникациялык технологиялар чөйрөсундөгү мамлекеттик саясаты жана
ченемдик укуктук актыларды билуү.
“ Санарип Кыргызстан 2019-2023”санариптик транформациялоо концепциясынын негизги
жоболорун жана мыйзамдарын билүү:
-электрондук башкаруу жөнүндө;
-электрондук кол тамга жөнүндө ;
-жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө .
Маалыматтык коопсуздук.
Ыктуулугу:
-вируска каршы програмаларды колдонуу;
-шифр коюу аркылуу маалыматтык системаларды жана маалыматтарды коргоо;
-логин жана пароль коюу.
Компьютерде иштөөдө маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.
Он Эки Бел айыл өкмөтү улук кызмат орундары
1) Кесиптик билимдин денгээли:
-Экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
-айыл чарба багыттагы жогорку билим;
-архитектура , жол жана курулуш багытандагы жогорку билим;
— табият таануу илимдери багытандагы жогорку билим;
-Энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
-башкаруу багыттагы жогорку билим;
-саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку билим;
-гуманитардык багыттагы жогорку билим;
-педагогикалык багыттагы жогорку билим;
-социалдык багыттагы жогорку билим;
-маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана /же муниципалдык кызмат стажы же
тийиштүү кесиптик чөйрөдө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) Кесиптик компетенциялары:
-төмөнкүлөрду билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү тармактагы
мыйзамдарды:
— Кыргыз Республикасынын Бюджет, Салык , Жер, Турак жай Үй бүлө, Балдар
кодекстерин;
— Кыргыз Республикасынын “ Мүлккө муниципалдык менчик жөнундө ”, “ Айлана
чөйрөнү коргоо жөнүндө”, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнундө”, “Шаар куруу
жана архитектура жөнундө” Мыйзамдарын Кыргыз Республикасынын “ Ичүүчу суу
жөнүндө ” “ Жарандык коргонуу жөнундө ” “ автомобиль транспорту жөнундө”, “
Ветеринария жөнүндө” Мыйзамдарын;
— “ Салык эмес төлөмдөр жөнундө ”, “ Мамлекеттик статистика жөнүндө”,
— “Тынч чогулуштар жөнүндө”, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча органдарынын карамагында турган
маалыматтарга жетүү жөнүндө “ Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби
жөнүндө ”, “ Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө”
Мыйзамдарын ,Кыргыз Республикасынын Өкмөтунүн 2020-жылдын 3-мартындагы
№120 токтому менен бекитилген “ Кыргыз Республикасыныны иш кагаздарын
жүргүзүү боюнча типтүү нускаманы ”.
— -Кыргыз Республикасынын “ Мамлекеттик пособиелер боюнча”, “ Коомдук
саламаттыкты сактоо жөнүндө”, “ Кыргыз Республикасында жарандардын
саламаттыгын сактоо жөнүндө”. “ Кыргыз Республикасынын Социалдык фонд
жөнүндө”, “Билим берүү жөнундө”, “ Мугалимдин статусу жөнүндө”-Кыргыз
Республикасынын “ Дене тарбия жана спорт жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнундө
”, “ Маданият жөнүндө”, “Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери жөнүндө”.
Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана/же
расмий тилдерди билүү;
— Билгичтиги:
Маалыматты жыйноо,талдоо,системалаштыруу жана жалпылоо;
Аналитикалык документтерди даярдоо;
Тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
Кесиптештери менен натыйжалуу кызматташуу;
Иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
Эмгектин жаны шарттарына көнүү;
-көндүмдөрү:
Ченемдик укуктук актылар менен иштөө жана аларды тажрыйбада колдонуу;
Ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура бөлуштурүү;
Башкаруучулук чечимдерди ыкчам жүзөгө ашыруу ;
Компьютердик жана уюштуруу техниканыны ,керектүү программалык продуктыларды
колдоно билүү.
Он Эки Бел айыл өкмөтү кенже админимтративдик кызмат ордуна коюлуучу
квалификациялык талаптар:
1) Кесиптик билимдин денгээли:
Жогорку билим же орто кесиптик билим-финансылык экономикалык багыттары
боюнча , Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу
1) Кесиптик билимдин деңгээли:
– экономика жана башкаруу багыттагы жогорку же атайын орто билим;
– айыл чарба багытындагы жогорку же атайын орто билим;
– архитехтура, жол жана курулуш багытындагы жогорку же атайын орто
билим;
– табият таануу илимдери багытындагы жогорку же атайын билим;
– энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку же атайын билим;
– башкаруу багыттагы жогорку же атайын орто билим ;
– саламаттыкты сактоо багыттагы жогорку же атайын орто билим;
– гуманитардык багыттагы жогорку же атайын орто билим
– педагогикалык багыттагы жогорку же атайын орто;
– гуманитардык багыттагы жогорку же атайын орто билим ;
– социалдык багыттагы жогорку же атайын орто билим;
– маданият жана искусство багытындагы жогорку же атайын орто билим.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелүү
тармактагы мыйзамдарды:
Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган
маалыматтарга жетүү жөнүндө”, «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө»,
“Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө”,
“Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамдарын, Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен
бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча” типтуу
нускаманы, Кыргыз Республикасынын Жер, Турак жай кодекстерин, Кыргыз
Республикасынын «Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө», “Шаар куруу жана
архитектура жөнүндө”, «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамдарын жана
тейлөөсүнө жараша негизги ченемдик укуктук актыларды.
Конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси:
1. Жеке арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, өмүр баян (соттолгондугу же
соттолбогондугу жөнүндөгү маалыматтарды көрсөтүү менен), резюме, фотосүрөт;
2. Паспорттун көчүрмөсү;
3. Тиешелуу адистик боюнча жогорку билимин, иш стажы жана квалификациясын
аныктаган документтер (нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча
персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлгөн эмгек
китепчесинин, жогорку билими жөнүндө, квалификациясын жогорулатуу жөнүндө
документтердин, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы тууралу
дипломдорунун көчүрмөсү);
4. Сунуштама каттар кошумча тиркеме катары тиркелсе да болот;
жөнөткөн документтери жана маалыматтары белгиленген тартипке жооп бербеген
жарандар конкурска катышпайт.
Документтерди жарыя чыккан кундөн тартып он кун ичинде Он Эки Бел айыл өкмөтүнүн
имаратында, Он Эки Бел айылы Атанабад к №33 кабыл алынат.Тел 0553838339