Ноокат районунун Тоолос айыл өкмөтү башкы, улук жана кенже
муниципалдык кызмат орундарына кадрлар резервин тузуу учун ачык конкурс
жарыялайт.
Башкы административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын
Министирлер Кабинети женунде”;
3. Кыргыз Республикасынын “Эмгек Кодекси”;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо
тартиби женунде”;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде”;
6. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары женунде”;
7. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кызыкчылыктардын кагылуушусу
8. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагында
турган маалыматтарга жетуу женунде”;
9. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенуу женунде”;
10. Кыргыз Республикасынын бкметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу
боюнча типтуу нускама.
Улук административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
2. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде”;
женунде”;
3. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби
женунде”;
4. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук
актылары женунде”;
5. Кыргыз Республикасынын Мыйзамы “Коррупцияга каршы аракеттенуу женунде”;
6. Кыргыз Республикасынын Экметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча типтуу
нускама.
Кенже административдик муниципалдык кызмат орундары учун жалпы
мыйзамдар:
1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын;
2. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат женунде” Мыйзамын;
Санариптик компетенттуулукке ээ болуу жаатында муниципалдык
кызматчыларга коюлуучу квалификациялык талаптар:
Компьютерде жана мобилдуу жабдууларда иштее.
Ыктуулугу:
-текст, графика жана таблица турундегу редакторлор менен иштее;
-файлдарды жана папкаларды тузуу жана иштее (кайрадан ат коюу, кечуруу,
кыймылдатуу, жок кылуу жана калыбына келтируу);
-сырттагы перифериялык жабдууларды кошуу;
-дисктеги мейкиндикти тазалоо (архивин тузуу);
Компьютер дик жана социалдык туйунд ерунде иштее: маалыматты издее, алмашуу
жана сактоо (интернет, эл.почта ж.б.);
Ыктуулугу:
-электрондук перифериялык жабдууларды кошуу;
-издее системаларын пайдалануу;
— ар турдуу браузерлер менен иштее.
Кызматтык этика ченемдерин эске алуу менен социалдык туйундерде бири-бирине
сыпайы мамиле менен аракеттенуу.
Маалыматтардын чоц келему менен иш жургузуу: жацы маалыматты тузуу жана
иштеп чыгуу. ’
Ыктуулугу:
-маалыматтын езгерушунун жогорку ылдамдыгы жана ар турдуу болуу шартында
маалыматтык базалар менен иш жургузуу;
-статистикалык маалыматтарга талдоо жургузуу жана натыйжалуу чечимдерди кабыл
алууга колдоо керсетуу учун маалыматтарды жаратуу;
-файлдардын елчемун кысуу жана маалыматтардын чоц келемун женетуу/ кабыл
алуу.
Маалыматтарды жана билдируулерду керсетуу.
Билими жана ыктуулугу:
-презентацияларды уюштуруу;
-эсептеелер менен байланыштуу сан турундегу маапыматтар менен иштее;
-маалыматтарды таблица, диаграмма турунде керсетуу.
Колдонмо программалык продуктылардан жана сервистерден пайдалануу.
Ыктуулугу:
— КРдин мыйзамдарынын укуктук базасынын маалыматтык системаларынан
пайдалануу;
— Веб-конференц-байланышты уюштуруу боюнча тиркемелерден пайдалануу;
— видеоматериалдарды сактоо, жеткируу жана керсетуу учун веб-тиркемелерди
колдонуу.
Текстке тузетуу киргизуу жана аны редакциялоо.
Уюштуруу техникасы менен иштее боюнча ыктуулугу:
— кечурме аппараттары;
— принтер;
-сканер;
— проектор жана интерактивдуу тактай;
— факс.
Маалыматтык-коммуникациялык иехнологиялар чойресундогу мамлекеттик
саясатты жана ченемдик укуктук актыларды билуу.
“Санарип Кыргызстан 2019-2023” санариптик трансформациялоо концепциясынын
негизги жоболорун жана мыйзамдарын билуу:
— электрондук башкаруу женунде;
— электрондук кол тамга женунде;
— жеке мунездегу маалымат женунде.
Маалыматтык коопсуздук.
Ыктуулугу:
вируска каршы программаларды колдонуу;
-шифр коюу аркылуу маалыматтык системаларды жана маалыматтарды коргоо;
— логин жана пароль коюу.
компьютерде иштееде маалыматтык коопсуздук гигиенасын сактоо.
Теелес айыл екметунун башкы административдик кызмат ордуна коюлуучу
квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билимдин денгээли:
-гуманитардык багыттагы жогорку билим (философия, политология, психология,
тарых, юриспруденция, журналистика, эл аралык мамилелер, чыгыш тануу,
филология, дене тарбия, спорт, туризм)
-экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим (экономика, менеджмент,
коммерция, соода иши, бизнес информатика, логистика, бизнес башкаруу,
персоналдарды башкаруу, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу);
-айыл чарба багытындагы жогорку билим (агрономия, агроинженерия, зоотехния,
ветеринария, айыл чарба продукцияларын ендуруунун жана кайра иштетуунун
технологиясы, жерге жайгаштыруу, геология);
-архитектура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
-юридика багытындагы жогорку билим;
-эсептее техникасы жана информациялык технологиялар багытындагы жогорку
билим ( информатика жана эсептее техникасы, информациялык система жана
технологиялар, интернет технологиялар жана башкаруу).
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 3 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат
стажы же тийиштуу кесиптик чейреде 5 жылдан кем эмес иш стажы.
3. Кесиптик компетенциялары:
-теменкулерду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелуу
тармактагы мыйзамдарды:
Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тили женунде” Мыйзамы; КР
“Жергиликтуу мамлекеттик администрация жана жергиликтуу ез алдынча
башкаруу органдары женунде” Мыйзамы; КР “Кыргыз Республикасынын
администрациялык-аймактык тузулушу тууралуу” Мыйзамы; КР
“Кызыкчылыктардын кагылуушусу женунде” Мыйзамы.
КР Эмгек кодексин, КР екметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому
менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча
типтуу нускамасын” жана тейлеосуне жараша негизги ченемдик укуктук
актыларды билуусу зарыл.
Кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон коломдо мамлекеттик
жана/же расмий тилдерди билуу;
-билгичтиги;
-Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелуу чейродегу ата-мекендик жана чет олкелук тажрыйбаны талдоо жана
нрактикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
-Иштиктуу суйлешуулерду жургузуу;
-эмгектин жацы шарттарына кенуу;
— кендумдору:
— ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура белуштуруу;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузеге ашыруу;
Компьютерди# жана уюштуруу техниканы, керектуу программалык
продуктуларды колдоно билуу.
Теелес айыл екметунун улук административдик кызмат ордуна коюлуучу
квалификациялык талаптар:
1. Кесиптик билимдин денгээли:
-экономика жана башкаруу багыттагы жогорку билим;
-айыл чарба багытындагы жогорку билим;
-архитектура, жол жана курулуш багытындагы жогорку билим;
-табият тануу илимдери багытындагы жогорку билим;
-энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку билим;
-башкаруу багытындагы жогорку билим;
-саламаттыкты сактоо багытындагы жогорку билим;
-гуманитардык багыттагы жогорку билим;
-педагогикалык багыттагы жогорку билим;
-социалдык багыттагы жогорку билим;
-юридика багытындагы жогорку билим;
-маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат
стажы же тийиштуу кесиптик чейреде 3 жылдан кем эмес иш стажы.
3. кесиптик компетенциялары:
-теменкулерду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелуу
тармактагы мыйзамдарды;
— Кыргыз Республикасынын Бюджет, Салык,Жер,Турак жай, Уй-буле, Балдар
кодексин;
КР “Мулкке муниципалдык муниципалдык менчик женунде”, “Айлана —
чейрену коргоо женунде”, “Мамлекеттик сатып алуулар женунде”, “Шаар куруу
жана архитектура женунде” Мыйзамдарын,
— КР “Ичуучу суу женунде”, “Жарандык коргонуу женунде”, “Автомобиль
транспорту женунде”, “Ветеринария женунде” Мыйзамдарын
Салыктык эмес телемдер женунде”, “Мамлекеттик статистика женунде”
Мыйзамдарын;
— “Тынч чогулуштар женунде”, КР мамлекеттик органдарынын жана жергиликтуу
ез алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетуу
женунде”, “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде”,
— , КР екметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтому менен бекитилген
“Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча типтуу
нускамасын”, ”КР улуттук архив женунде” Мыйзамдарын;
КР “Мамлекеттик пособиелер боюнча”, “Коомдук саламаттыкты сактоо
женунде”, “КР Социалдык фонд женунде”, “Билим беруу женунде”,
“Мугалимдердин статусу женунде”, “Мамлекеттик тил женунде”.
Кызматтык милдерди аткаруу учун зарыл болгон келемде мамлекеттик жана/же
расмий тилдерди билуусу;
— Билгичтиги:
-Маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
-аналитикалык документтерди даярдоо;
-тиешелуу чейредегу ата-мекендик жана чет елкелук тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
-кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
— -Иштиктуу суйлешуулерду жургузуу;
-эмгектин жацы шарттарына кенуу;
— кендумдеру:
— ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура белуштуруу;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузеге ашыруу;
— Компьютердик жана уюштуруу техниканы, керектуу программалык
продуктуларды колдоно билуу,
Теелес айыл екметунун кенже административдик кызмат ордуна коюлуучу
квалификациялык талаитар:
1. Кесиптик билимдин децгээли:
-экономика жана башкаруу багыттагы жогорку жана орто кесиптик
билим;
-айыл чарба багытындагы жогорку жана орто кесиптик билим;
-архитектура, жол жана курулуш багытындагы жогорку жана орто кесиптик
билим;
-табият тагуу алимдери багытындагы жогорку жана орто кесиптик билим;
-энергетика жана электроэнергетика багытындагы жогорку жана орто кесиптик
билим;
-башкаруу багытындагы жогорку жана орто кесиптик билим;
-саламаттыкты сактоо багытындагы жогорку жана орто кесиптик билим;
-гуманитардык багыттагы жогорку жана орто кесиптик билим;
-педагогикалык багыттагы жогорку жана орто кесиптик билим;
-социалдык багыттагы жогорку жана орто кесиптик билим;
-маданият жана искусство багытындагы жогорку билим.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын, ошондой эле тиешелуу
тармактагы мыйзамдарды:
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
— иш стажына талап коюлбайт.
3. кесиптик компетенциялары:
-теменкулерду билуу:
-Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтуу ез
алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетуу женунде”,
“Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде”, “Кыргыз Республикасынын
улуттук архив фонду женунде”, Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2020-жылдын 3-
мартындагы №120 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын
жургузуу боюнча типтуу нускаманы”. Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып
алуулар женунде”, “Шаар куруу жана архитектура женунде” Мыйзамдарын, Кыргыз
Республикасынын Жер, Турак жай кодекстерин, “Мукке муниципалдык менчик женунде”
Мыйзамдарын жана тейлеесуне жараша негизги ченемдик актыларды.
Конкурска катышууга керектуу документтердин тизмеси:
1. Жеке арыз, кадрларды эсепке алуу баракчасы, емур баян (соттолгондугу же
соттолбогондугу женундегу маалыматтарды керсетуу менен) резюме,
фотосурет;
2. Паспорттун кечурмесу;
3. Тиешелуу адистик боюнча жогорку билимин, иш стажы жана квалификациясын
аныктаган документтер (нотариалдык жактан же иштеген жери боюнча
персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан кубелендурулген эмгек
китепчесинин, жогорку билими женунде,квалификациясын жогорулатуу
женунде документтердин, окумуштуулук даражасы жана окумуштуулук наамы
тууралу дипломдордун кечурмесу);
4. Сунуштама каттар кошумча тиркеме катары тиркелсе да болот; женеткен
документтери жана маалыматтары белгиленген тартипке жооп бербеген
жарандар конкурска катышпайт.
Документтер жарыя чыккан кунден тартып он кун ичинде Теелес айыл екметунун
имаратында жооптуу катчынын кабинетинде кабыл алынат.
Байланыш телефондору: 0773547494