Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат
жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агентигинин туштук
аймактар аралык башкармалыгына, А.Мирмахмудов атындагы айыл екмету мамлекеттик
органдын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органынын мамлекеттик жарандык
кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервине киргизуу учун ачык
конкурсун еткеруу учун массалык маалымат каражаттарына жарыя берет.
Кыргыз Республикасынын 2022-жылдын 2-февралындагы «Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик органынын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органынын мамлекеттик
жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын кадрлар резервин тузуу жана
иштеесу женунде» №24 Жарлыгына негиз мамлекеттик органдын, жергиликтуу ез алдынча
башкаруу органынын ички кадрлар резервине темендегу кызмат ордуна:
-Башкы топ;
-Улук топ;

-Кенже топ;
Кызматтарына конкурс жарыялайт.
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинета женунде”
Конституциялык Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын. кайрылууларын кароо тартиби женунде %
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жаиа муниципалдык кызмат \
женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларыженунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенуу женунде”
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Эмгек Кодекси;
-кыргыз Республикасынын “Кызыкчылыктардын кагылышуусу женунде”;
-Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга
жетуу женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын вкметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу
боюнча типтуу нускама”
Тиешелуу тармактагы мыйзамдарын:
Башкы топко:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде”мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Жайыттар женунде” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Билим беруу женунде” мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Жарандык абадцын актылары женунде” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Ички жер которуу женунде” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодекси;
-Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил женунде” Мыйзамы;
У лук топко:
-Кыргыз Республикасынын “Электрондук башкаруу женунде” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил женунде” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Бухгалтердик эсеп женунде”;
-Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-Кыргыз Республикасынын Балдар женунде кодекси;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде ”
Мыйзамы;
Кенже топко:
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде ”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “жергиликтуу мамлекеттик администрация жана жергиликтуу
ез алдынча башкаруу органдары женунде”;

Айыл екметунун айыл чарба жана жерге жайгаштыруу боюнча башкы адиси
кызматына 1 орун
1) Кесиптик билимдин децгээли:
— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык,
Гуманитар дык,
Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы: \
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштуу кесиптик чейреде 3 жылдан кем эмес иш стажы; ^
3) кесиптик компетенттуулугу:
— теменкулерду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук
актылары женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга карты аракеттенуу женунде”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын бкметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу
боюнча типтуу нускама”
Тиешелуу тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Мулкке муниципалдык менчик женунде”
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил женунде” Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын бкметунун “Айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатуусатып алуунун тартиби женунде жобону бекитуу женунде” 2001-жылдын 13-августундагы
№427 токтому;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон келемде мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын бкметунун 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелуу чейредегу ата-мекендик жана чет елкелук тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктуу суйлешуулерду жургузуу;
эмгектин жацы шарттарына кенуу;
— кендумдеру:
ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды тажрыйбада колдонуу;

итттти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура белуштуруу;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузеге ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын. зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билуу.
Айыл вкметунун башкы адис эсеп-бухгалтер У -Б -1 бир.)
1) Кесиптик билимдин децгээли:
— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тийиштуу кесиптик чейреде 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттуулугу:
— теменкулерду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде»
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук
актылары женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенуу женунде”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын вкметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу
боюнча типтуу нускама”
Тнешелуу тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-Салыктык эмес кирешелер женунде Кыргыз Республикасынын мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Бухгалтердик эсеп женунде мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын “Мулкке муниципалдык менчик женунде”
Мыйзамы;
-Кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон келемде мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын вкметунун 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелуу чейредегу ата-мекендик жана чет елкелук тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктуу суйлешуулерду жургузуу;
эмгектин жацы шарттарына кенуу;
— кендумдеру:
ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура белуштуруу;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузеге ашыруу;

компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билуу.
Айыл екметунун соцналдык маселелер боюнча жетектеечу
адис (К-А-1 бнр.)
1) Кесиптик билимдин денгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим- Социалдык ишхер адистиги боюнча,
Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Финансылык
экономикалык, Айыл чарба, Ветеринардык, Гуманитардык, Педагогикалык, Табигый
илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика тармактарында.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт;
3) кесиптик компетенттуулугу:
— теменкулерду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде” Мыйзамы;
Тиешелуу тармактагы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын “Уй-буле” Кодексин;
— Кыргыз Республикасынын “Балдар” Кодексин;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик желек пулдар женунде” мыйзамын;
-Кыргыз Республикасынын бкметунун 2009-жылдын 29-декабрындагы №823 токтому
менен бекитилген мамлекеттик пособиелерди жана акчалай компенсацияларды телее
тартиби женунде жобосун;
— КРнын “Калкты социалдык жактан тейлее женунде” мыйзамынын;
-КРнын “Жергиликтуу мамлекеттик администрация жана жергиликтуу ез алдынча
башкаруу женунде”.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелуу чейредегу ата-мекендик жана чет елкелук тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктуу суйлешуулерду жургузуу;
эмгектин жацы шарттарына кенуу;
— кендумдеру:
ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды Тажрыйбада колдонуу;
ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура белуштуруу;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузеге ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билуу.

Айыл екмотунун мал чарба жана ветеринария боюнча
жетектевчу адис (К-А-1 бир.)
1) Кесиптик билимдин децгээли:
— жогорку билим же орто кесиптик билим -Зоотехния,Ветеринария адистиктери
боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
-иш стажына талап коюлбайт
3) кесиптик комиетенттуулугу:
— твменкулерду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде” Мыйзамы;
Тиешелуу тармактагы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын “Ветеринария женунде”;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде
9 9 .
Мыйзамы;
Кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон келемде мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын вкметунун 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаггуу аткаруу;
документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга жоопторду сапаттуу даярдоо;
тиешелуу чейредегу ата мекендик жана чет елкелук тажрыйбаны талдоо жана аны
практикалык иште колдонуу;
кызматтык милдеттерге ылайык ез ишин натыйжалуу пландаштыруу;
жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду даярдоо;
мамлекеттик жана/же расмий тилдерде иштиктуу кат алышуу;
командада иштее;
— квндумдеру:
ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды практикада колдонуу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билуу.
Айыл вкметунун езгече кырдаалдар боюнча башкы адис -1 штат бирдик
1) Кесиптик билимдин децгээли:
— жогорку билим -Техносфералык коопсуздук жаратылышты жайгаштыруу жана
гидрометерология багыттары боюнча, Геодезия жана жерге жайгаштыруу, Архитектура
жана курулуш адистиктери боюнча, Техникалык,Экологиялык багыттар боюнча
2)иш стажы жана тажырыйбасы
-жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштуу кесиптик чейреде 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик комиетенттуулугу:
— теменкулорду билуу:

Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук
актылары женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенуу женунде”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын вкметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу
боюнча типтуу нускама”
Тиешелуу тармактагы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын «Жарандык коргонуу женунде»;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу мамлекеттик администрация жана
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары женунде”;
Кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон келемде мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын вкметунун 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитпкалык документтерди даярдоо;
тиешелуу чейредегу ата-мекендик жана чет елкелук тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиптештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктуу суйлешуулерду жургузуу;
эмгектин жацы шарттарына кенуу;
— квндумдеру:
-ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды тажрыйбада колдонуу;
-ишти пландаштыруу жана жумуш убакытын туура белуштуруу;
-башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузеге ашыруу;
-компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
,продуктуларды колдоно билуу.
Айыл вкметунун сатып алуулар жана инвестиция тартуу боюнча
жетектеечу адис кызматы-1 бирдик
%
1) Кесиптик билимдин децгээли:
— жогорку билим — Финансылык экономикалык багыттары боюнча, Мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу, Юриспруденция, Айыл чарба, Ветеринардык,
Г уманитардык,
Табигый илимдер, Техникалык, Курулуш, Энергетика багыттары боюнча.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
— жалпысынан 1 жылдан кем эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы
же тийиштуу кесиптик чейреде 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3) кесиптик компетенттуулугу:

— теменкулерду билуу:
Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдарын:
-Кыргыз Республикасынын Конститутциясы;
— Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби женунде
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана
муниципалдык кызмат женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук
актылары женунде” Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын “Коррупцияга каршы аракеттенуу женунде”
Мыйзамы;
— Кыргыз Республикасынын бкметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120
токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу
боюнча типтуу нускама”
Тиешелуу тармактагы мыйзамдарын:
— Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-Салыктык эмес кирешелер женунде Кыргыз Республикасынын кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Мулкке муниципалдык менчик женунде”
Мыйзамы;
-Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар боюнча”;
-кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында инвестициялар женунде” ;
-Кыргыз Республикасынын “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде”;
-Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик тил женунде”;
Кызматтык милдеттерин аткаруу учун зарыл болгон келемде мамлекеттик
(Кыргыз Республикасынын бкметунун 2017-жылдын 21-ноябрындагы №757
токтомуна ылайык) жана расмий тилдерди.
— билгичтиги:
маалыматты жыйноо, талдоо, системалаштыруу жана жалпылоо;
аналитикалык документтерди даярдоо;
тиешелуу чейредегу ата-мекендик жана чет елкелук тажрыйбаны талдоо жана
практикада колдонуу;
кесиитештер менен натыйжалуу кызматташуу;
иштиктуу суйлешуулерду жургузуу;
эмгектин жацы шарттарына кенуу;
— кендумдеру:
ченемдик укуктук актылар менен иштее жана аларды тажрыйбада колдонуу;
ишти иландаштыруу жана жумуш убакытын туура белуштуруу;
башкаруучулук чечимдерди ыкчам жузеге ашыруу;
компьютердик жана уюштуруу техникасын, зарыл болгон программалык
продуктуларды колдоно билуу.

Конкурска катышуу учун керектуу документтер топтому:
-жеке арызы, кадрларды каттооо баракчасы, емур баяны (соттолгондугу же
соттолбогондугу женунде маалымат), резюме, сурет;
-паспорттун кечурмесу;
-керектуу кесиптик билими, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтери
(эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же
илимий наам берилгендиги женунде документтеринин кечурмелеру нотариустан же
иштеген жериндеги персоналдв1 башкаруу кызматы тарабынан кубелондурет);
-сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтуу ез алдынча башкаруу органыныы
талабы боюнча);
Сунуш каттарын (мумкун болушунча )талапкерлердин документтерин массалык®
маалыматтар каражаттарына жарыяланган кунден баштап, 10 (он) жумушчу кун ичинде
сынактык комиссия тарабынан теменку дарек боюнча кабыл алынат:
Дарек:А.Мирмахмудов атындагы айыл екметунун имараты, Теленов кечесу-12.
Ал эми сынак ете турган кун талапкерлергё алдын ала кошумча билдирилет.
Кошумча маалыматтарды алуу учун ^айланыш номер: 0778969779