Т ө ө -м о ю н а й ы л ө к м ө т ү т ө м ө н д ө г ү бош к ы зм а т о р д у н а к о н к у р с ж а р ы я л а й т :
Б а ш к ы а д и с са т ы п а л у у ч у л а р бою н ч а:
1) К е с и п т и к б и л и м д ең г ээл и :
-жогорку билим -Ф йнансы лы к экономикалы к багы ттары бою нча, М амлекеттик жана
муниципалды к башкаруу, Ю риспруденция, Айыл чарба, Ветеринарды к, Гуманитардык,
Табийгый илимдер, Техникалык, Курулуш , Э нергетика багы ттары бою нча
2) И ш ст а ж ы ж а н а т а ж р ы й б а сы :
-жалпы сынан I ж ылдан кем эмес мамлекеттик жана/ж е муниципалды к кызмат стажы
же тийиш тү ү кесиптик чө йрө дө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
2. С о ц и я л д ы к м а сел ел ер б о ю н ч а б а ш к ы ади с:
1) К е с и п т и к б и л и м д ең гээл и :
-жогорку билим -С оци ялды к иш тер адистиги бою нча, М амлекеттик жана
муниципалды к баш каруу, Ю риспруденция, Ф инансылык экономикалы к, Айыл чарба,
Ветеринардык, Гуманитарды к, Табийгый илимдер, П едагогикалык, Техникалык,
Курулуш , Энергетика тармактарында.
2) И ш с т а ж ы ж а н а т а ж р ы й б а сы :
-ж алпы сынан 1 ж ылдан кем эмес мамлекеттик ж ана/ж е муниципалды к кызмат стажы
же тийиш тү ү кесиптик чө йрө дө 3 жылдан кем эмес иш стажы;
3. С о ц и я л д ы к м а сел ел ер б о ю н ч а ж ет е к т ө ө ч ү ади с:
1) К е с и п т и к б и л и м д и н д ең г ээл и
жогорку билим же орто кесиптик билим — С оциалды к иштер адистиги бою нча, же болбосо
М амлекеттик ж ана муниципалды к башкаруу, Ю риспруденция, Ф инансы лы к
экономикалык, Айыл чарба, В етеринардык, Гуманитар дык, П едагогикалык, Табигый
илимдер, Техникалы к, Курулуш , Э нергетика тармактарында
2) И ш ст а ж ы ж а и а т а ж р ы й б а сы :
-иш стаж ы на талап коюлбайт;
4. А д и с — м а а л ы м а т к о м п ю т ер д и к т е х н о л о г и я л а р б о ю н ч а (1 ш т а т т ы к би р ди к ):
1) К е с и п т и к б и л и м д ең гээл и :
-жогорку билим же орто кесиптик билим — Эсептө ө техникасы ж ана информациялык
техникалар А дистиктери бою нча, М амлекеттик ж ана муниципалды к башкаруу,
Ф иң ансылык экономикалы к, Ю риспруденция, А йыл чарба, В етеринарды к, Гуманитардык,
Табийгый илимдер, Техникалык, Курулуш , Энергетика тармактарында.
2) И ш с т а ж ы ж а н а т а ж р ы й б а сы :
-иш стаж ы на талап кою лбайт;
К онкурска катыш уучулар жарыя гезитке басылган кү ндө н тарты п 10 ж умуш чу кү н
ичинде тө мө ндө гү документтерди тапш ы руу керек: арыз,резю ме, ө здү к баракча, диплому
менен ө здү к китепчесинин нотариус тарабы нан кү бө лө ндү ргө н кө чү рмө сү , паспорттун
кө чү рмө сү , фото сү рө тү (4×6), ө мү р баян (соттолбогондугу тууралуу маалыматы менен).
Дареги: Тө ө -М ою н айыл ө кмө тү , Ак-Ш ар айылы, Эгемендү ү лү к кең кө чө сү , сурап
билү ү ү чү н 0501062828 Телефону аркылуу кайры лууга болот

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *