Ченемдик укуктук актылар

      Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кадрлар резервине киргизүү үчүн мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундарына талапкерлер үчүн тесттик тапшырмаларды (жалпы мыйзамдарды билүүгө) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси бекитилген.
           Бул тизме жалпы мыйзамдарды билүү үчүн компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө милдеттүү болуп саналат.
      Ошентип, жалпы мыйзамдарды билүүсүнө компьютердик тестирлөө жүргүзүүдө тиешелүү кызмат орундарынын топтору үчүн ЧУАнын көрсөтүлгөн тизмелеринен тесттик суроолор киргизилет.

 

Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы административдик кызмат орундарына талапкерлер үчүн тесттик тапшырмаларды (жалпы мыйзамдарды билүүгө) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» конституциялык Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;

4) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

5) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

7) Кыргыз Республикасынын «Кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө» Мыйзамы;

8) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Мыйзамы;

9) Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

10) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын улук административдик кызмат орундарына талапкерлер үчүн тесттик тапшырмаларды (жалпы мыйзамдарды билүүгө) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө

3) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

4) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы;

5) Кыргыз Республикасынын «Коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы;

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Мамлекеттик жарандык кызматтын кенже административдик кызмат орундарына талапкерлер үчүн тесттик тапшырмаларды (жалпы мыйзамдарды билүүгө) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мартындагы № 120 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама.

 

Муниципалдык кызматтын кенже административдик кызмат орундарына талапкерлер үчүн тесттик тапшырмаларды (жалпы мыйзамдарды билүүгө) түзүүдө колдонулуучу ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясы;

2) Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Мыйзамы.

 

     Предметтик мыйзамдар боюнча маселелер ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы сунуш кылган ченемдик укуктук актылардын тизмесинин негизинде түзүлөт жана жалпы мыйзамдарды билүү үчүн ЧУАнын тизмесин кайталабоого тийиш.

     Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары – агенттик) Кыргыз Республикасынын Президентинин «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү маселелери жөнүндө» Жарлыгын ишке ашыруу боюнча 31-жылдын 2022-майы169-жыл иштеп жатат.
     Бул жарлык менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жарандык кызматчыларын жана муниципалдык кызматчыларын аттестациялоону өткөрүү тартиби жөнүндө Жобо бекитилген, анда компьютердик тестирлөөнүн төмөнкү этаптары аныкталган:
1)мыйзамдарды билүү (жалпы жана предметтик);
2) кызматчынын кесиптик маанилүү инсандык сапаттарын аныктоого (логикалык тест).
   Агенттик тарабынан мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоодо компьютердик тестирлөө боюнча суроолордун форматы, саны, ошондой эле мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында административдик кызмат орундарын ээлеген мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын жогорку, башкы, улук жана кенже административдик кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларга (жалпы мыйзамдарды билүүгө) киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын тизмеси бекитилген.
     Ошентип, аттестацияны өткөрүүдө компьютердик тестирлөө суроолордун төмөнкү түрлөрүн жана санын камтыйт:
— жалпы мыйзамдарды билүүсү-35;
– предметтик мыйзамдарды билүүсү-35;
— кызматчынын кесиптик маанилүү инсандык сапаттарын аныктоого (логикалык тест) – 30.
     Жалпы жана предметтик мыйзамдарды билүүсүнө тестирлөө жүргүзүү процессинде ар бир түрү үчүн 35 мүнөттөн (бардыгы 70 мүнөт), кызматчынын кесиптик маанилүү инсандык сапаттарын аныктоого (логикалык тест) 10 мүнөттөн тестирлөө убактысы белгиленет.
     Жалпы тестирлөө убактысы — 80 мүнөт.
     Суроого ар бир туура жооп үчүн (жалпы, предметтик мыйзамдарды жана логикалык тестти билүү үчүн) 1 балл берилет.

     Мамлекеттик жарандык кызматчыларды жана муниципалдык кызматчыларды аттестациялоодо жалпы мыйзамдарды билүүсүнө компьютердик тестирлөө кызмат орундарынын тиешелүү топтору үчүн төмөндө көрсөтүлгөн ЧУА тизмелеринен тесттик суроолорду камтыйт.

     Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын жогорку административдик кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларга (жалпы мыйзамдарды билүүгө) киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын тизмеси

 

  Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын жогорку административдик кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларга (жалпы мыйзамдарды билүүгө) киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Конституция Кыргызской Республики;
2) Конституционный Закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»;
3) Трудовой кодекс Кыргызской Республики;
4) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
5) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
6) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
7) Закон Кыргызской Республики «О конфликте интересов»;
8) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
9) Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики»;
10) Закон Кыргызской Республики «О государственных и муниципальных услугах»;
11) Закон Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления»;
12) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171.

 

Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын башкы административдик кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларга (жалпы мыйзамдарды билүүгө) киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Конституция Кыргызской Республики;
2) Конституционный Закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»;
3) Трудовой кодекс Кыргызской Республики;
4) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
5) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
6) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
7) Закон Кыргызской Республики «О конфликте интересов»;
8) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
9) Закон Кыргызской Республики «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики»;
10) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171.

 

Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын улук административдик кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларга (жалпы мыйзамдарды билүүгө) киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Конституция Кыргызской Республики;
2) Конституционный Закон Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»;
3) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
4) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
5) Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики»;
6) Закон Кыргызской Республики «О противодействии коррупции»;
7) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171.

 

Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын кенже административдик кызмат орундары үчүн тесттик тапшырмаларга (жалпы мыйзамдарды билүүгө) киргизилүүчү ченемдик укуктук актылардын тизмеси

1) Конституция Кыргызской Республики;
2) Закон Кыргызской Республики «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»;
3) Закон Кыргызской Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан»;
4) Указ Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Кодекса этики государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики» от 31 мая 2022 года № 171.

 

      Маалымдама:
Предметтик мыйзамдар боюнча маселелер Агенттик тарабынан кызмат ордуна квалификациялык талаптарда көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актылардын негизинде түзүлөт жана квалификациялык талаптарда үчтөн аз ченемдик укуктук актылар көрсөтүлгөндөн башка учурларда квалификациялык талаптарда белгиленген үчтөн кем эмес ченемдик укуктук актылардан турууга тийиш.