Кыргыз Республикасынын .Айыл чарба министрлигине караштуу Ветеринардык кызматтын ‘
Араван райондук ветеринардык башкармалыгынын ички резерв кадырына конкурс жарыялайт

Араван райондук ветеринардык башкармалыктын улук админстративтик
мамлакеттик кызмат орундарына резерв кадырына
(2 бош орун).

Квалификациялык талаптар:
— ветеринария адистиги боюнча жогорку билими.
— эмгек стажы: мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципиалдык кызматта бир
жылдан кем эмес же адистиги боюнча уч жылдан кем эмес иш стажы.
— комьпютердик сабаттуулук.
— мамлекеттик жана расмий тилдерди билуусу.
— мамлекеттик кызматкердин этикасын билуусу.
Функционалдык милдеттери:
Райондун аймагындагы эпизоотияга каршы жургузулуучу иш-чаралардын аткарылышын
кеземелдее. Ветеринардык кеземелде турган обеектилерге инспектордук текшеруулерду
жургузуу.
Араван райондук ветеринардык башкармалыктын кенже админстративтик
мамлакеттик кызмат ордуна резерв кадырына (1 бош орун).
Квалификациялык талаптар:
— жогорку билимдуу бардык адистик боюнча.
— эмгек стажы талап кылынбайт.
— комьпютердик сабаттуулук.
— мамлекеттик жана расмий тилдерди билуусу.
— мамлекеттик кызматкердин эГикасын билуусу.
Функционалдык милдеттери:
Е-кызматы боюнча иш алып баруу. Инфодокс аркылуу иш кагаздарды жугуртууну
жургузуу. Архив боюнча иш кагаздарды сактоону жургузуу.
715920. Адрес с.Араван .ул. Ленин №100 .
Тел: Факс 0(3231)51296.
www. aruvfb62@mail.ru
Конкурска катышуу учун твмвндвгу документтер керектелет:
— жеке арыз
— резюме
— емур баян
— кадрларды эсепке алуу ездук баракчасы
— фото суроту 4 даана, размер 3×4
— паспортунун же инсандыгын кубеелечу башка документтеринин кечурмесу
— -зарыл кесиптик билими, иш стажынын жана квалификациясын ырастоочу
документтери (эмгек китепчесинин кечурмесу. билими, квалификациясын жогорулаткандыгы,
илимий даража жана илимий наам ыйгарылгандыгы женунде документтеринин кечурмелеру,
алар нотариалдык турде же иштеген жериндеги кызматкерлер тарабынан кубелендурулуп
ырасталышы керек)
До кум ен тт ер д и кобыл алуу: жарыя атайьтн сайттарга чыккан кунден баштап 10
жумушчу кундун ичинде кабыл алынат.
Араван району Араван айьиты Ленин кечесу №100, Араван райондук ветеринардык
башкармалыгы кабыл алат. Маалымат учун тел:03231 5 12 96